Когато стане дума за граматика, всеки обича да се изказва относно чуждото ниво на грамотност, като най-често обаче самият той допуска грешки. Ако приемем, че езикът е националноопределящ белег, а за нашия народ – и свръхценност, помогнала ни да оцелеем и да се съхраним като нация през нелеките исторически процеси, то не е ли важно да го уважаваме, да го ценим и най-вече – да го познаваме? Решихме да подготвим за Вас някои кратки учебни статии, с които да си опресните знанията по български език, а от време на време ще Ви даваме възможност да проверявате наученото и чрез тестове. Да учим и да се забавляваме!

Днес ще обогатим списъка на думи със специфичен правопис  или просто такива, които се грешат често.

Запомнете - пише се:

Абитуриент (а не абитюрент)

Анцуг (а не анцунг)

Бенка (а не бемка)

Бонбон (а не бомбон)

Безсмислен ( а не безмислен)

Безспорен (а не безпорен)

Безпокоя (а не безспокоя)

Въставам (а не възставам)

Въстаник ( а не възстанник)

Възпирам (а не възспирам)

Странноприемница (а не страноприемница)

Полилей (а не полюлей)

Потискам (а не подтискам)

Заимствам (а не взаимствам)

Сякаш (а не всякаш)

Влязох (а не влезнах); влязохме (а не влезнахме)

Излязох (а не излезнах); излязохме (а не излезнахме)

Кренвирш (а не кремвирш)

Теоретичен (а не теоритичен)

Коригирам (а не корегирам)

Одеяло (а не одеало)

Току-що (а не току що или токущо)

Вследствие (а не в следствие)

Впоследствие (а не в последствие)

Невинаги (а не не винаги)

Неслучайно (а не не случайно)

Нехая (а не не хая)

Претекст (а не предтекст)

Юрисконсулт (а не юристконсулт)

Подставено лице (а не поставено)

Намордник (а не наморник) – идва от „морда” – муцуна

САрма̀ (а не съ̀рма - сърмен - плат с втъкани позлатени нишки)

Детектив (а не дедектив)

Съжалявам (а не съжелявам)

Розов (а не розав)

Граматическа особеност: когато прилагателните имена в м.р. ед.ч. завършват на –ен, се пишат с едно –н-; когато завършват на –нен, тогава се удвоява.

Особено (а не особенно) - особЕН

Искрено (а не искренно) - искрЕН

Свещено ( а не свещеННо) - свещЕН

Но безценно – безцеНЕН

Бетонно – бетоНЕН

Изключение – фин, фина, фино, фини

темперАтура (а не темперетура)

споделям нещо С някого (а не на някого), но: доверявам нещо НА някого

отивам ВЪВ Варна (а не НА Варна)

пътувам за/към София (а не на София)

бомбаРдирам (а не бомбандирам)

експлОдирам (а не експлоадирам)

нямаш представа (а не на представа)

става въпрос (а не става на въпрос)

имам предвид (а не впредвид/напредвид/изпонапредвид и т.н.)

между другото (а не помежду другото)

оценявам (а не оценям), преценявам (а не преценям)

двойствен (а не двойнствен)

двОеточие (а не двуеточие)

матерИАлен (а не материялен)

офицИАлен (а не официялен)

италИАнски (а не италиянски)

сицилиански (а не сицилиянски)

Особеност: христИЯнски и софИЯнски

самарЯнин (а не самариянин)

пИАно (музикален инструмен) – пИЯно (нетрезво състояние)

пропускАтелен пункт (а не пропусквателен)

папийонка, а не папионка

унИверситет (а не уневерситет)

стИпендия ( а не степендия)