Двете форми се използват доста често в езика. Почти наравно.

Даже понякога имаме чувството, че грешната се чува по-често.

Правилната форма е оценявам.

В българския книжовен език е установена наставката – ява- за глаголите от несвършен вид – намалявам, оценявам, преценявам и т.н.

Форми като „оценям“, „преценям“, „надценям“, „намалям“ и прочие са диалектни.