Така, че или , така че?

Къде да поставим запетайката в този случай?

Отговорът всъщност не е еднозначен, защото това са различни части на речта. Зависи дали думите се „държат“ като сложен съюз, или не.

1) Когато ТАКА ЧЕ е сложен съюз.

По правило сложните съюзи не се разделят от запетая (въпреки че, макар че, в случай че, при положение че, освен че и т.н.).

Когато става дума за сложен съюз, свързващ прости изречения в състава на сложното, пред него се поставя запетая (когато е в средата или в края на изречението).

Не съм виновен, така че не ми се сърди.

Очакваха да дойдеш, така че съм подготвен.

В този случай ТАКА ЧЕ може да се замени смислово със ЗАТОВА, ПОРАДИ ТОВА, ЕТО ЗАЩО, ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА като се запазва смисълът на изречението.

2) Когато ТАКА ЧЕ не е сложен съюз.

Когато първата дума (така) е наречие и означава „по такъв начин“, „по този начин“, а втората е подчинителен съюз, запетаята се поставя между двете.

Ще се облека така, че да не ми е студено.

Разпредели си времето така, че да ти стигне за всичко.