Ще дойда, ако мога.

Ще дойда само ако мога.

И двете изречения са правилни, въпреки че се различават по пунктуацията си. Всъщност има още нещо, което ги различава – това е наличието на уточняваща дума.

Правилото гласи, че пред уточняващи думи запетая не се поставя. Такива думи са:

Даже

Дори

Само

Единствено

Точно

Дълго

Поне

Тъкмо

Тъкмо

Именно

Много

Малко

Най-вече

Просто

и др.

Ще си довърша работата даже ако закъснея.

Искам да се видим просто защото ми е приятно.

Пристигнах точно когато купонът свърши.

Уча най-вече за да успея.

Особеност: когато словоредът се обърне, запетая се поставя в края на подчиненото изречение:

Само ако мога, ще дойда.

Точно защото съм много зает, няма да мога да изляза.