1. Коя от думите е написана НЕПРАВИЛНО?

а) елин-пелиновски

б) немили-недраги

в) жълто-черно

г) цял-целеничък

2. В кое от посочените словосъчетания НЕ е допусната правописна грешка?

а) десет дневна екскурзия

б) двайсет-дневна почивка

в) 15 дневна програма

г) тридесетдневна отпуска

3. В коя от сложните думи е нарушено правилото за полуслято писане?

а) научнопопулярен

б) научноизследователски

в) научнотехнически

г) научно-художествен

4. Слято се пишат сложни прилагателни имена:

а) образувани от сложно съществително собствено име, което завършва на -ски, -ска, -ско.

б) образувани от сложно съществително собствено име, което завършва на -ов, -ев.

в) със съкратена първа основа.

г) чиито съставки са с близко или противоположно значение.

5. Полуслято се пишат сложни прилагателни имена:

а) образувани от сложно съществително собствено име, което завършва на -ов, -ова, -ово и -ев, -ева, -ево.

б) назоваващи селища и образувани от сложни съществителни собствени имена, които завършват на -ов и -ев.

в) при които първата съставка е титла или звание, а втората – собствено име.

г) завършващи на -ски и -ен и образувани от съгласувано определение и определяемо.

6. Кое географско име е написано правилно?

а) Васил-Друмево

б) Капитанандреево

в) Генерал-Тошево

г) Източни Родопи

7. Посочете вярно изписания ред.

а) Алекоконстантиновите фейлетони

б) Димитър-Димова творба

в) Димитър-Талевски роман

г) Николавапцарови стихове

8. Посочете НЕВЯРНО изписания ред.

а) културнопросветен

б) вътрешнополитически

в) историко-революционен

г) вечнозелен

9. Географски имена, образувани от прилагателно и съществително собствено име, се пишат:

а) слято

б) полуслято

в) разделно

г) в зависимост от местния диалект

10. Слято НЕ се пишат:

а) Сложни прилагателни имена, образувани от съединяването на бройно или редно числително и съществително име.

б) Сложни прилагателни имена, завършващи на -ски и -ен и образувани от съгласувано определение и определяемо.

в) Сложни прилагателни, чиито съставки са с близко или противоположно значение.

г) Сложни прилагателни имена, съставени от наречие и прилагателно, свързани със съединителна гласна.

11. Посочете вярно изписания ред.

а) тъмно-кафяв

б) кандидат-студентски

в) научнотехнически

г) светлочервен

12. Посочете НЕВЯРНО изписания ред.

а) външноикономически

б) научно-популярен

в) военноисторически

г) културно-масов

13. Коя от думите е написана НЕПРАВИЛНО?

а) синьозелен

б) министърпредседателски

в) елинпелиновски

г) културно-битов

14. Коя от думите е написана правилно?

а) научнохудожествен

б) чернобял

в) военно-полицейски

г) бързо-преходен

15. Посочете НЕВЯРНО изписания ред.

а) Нова година

б) Генерал Тошево

в) Бяла Слатина

г) Долна Баня

Ще намерите отговорите на следващата страница.