Един млад селянин тръгнал на пазар и понесъл голяма кошница с яйца да ги продава. На кошницата бил пъхнал дебелата си тояга и я носел на рамо.

Вървял си човекът и си думал:

– Сега нося триста яйца. Ако ги продам по пара, ще взема триста пари, ако ги продам по две – ще взема шестстотин пари. С тези пари ще си купя една свиня, па ще си я храня, тя ще ми опраси дванайсет прасета, все женски. Тия дванайсет прасета ще пораснат и всяко ще ми опраси още по дванайсет и, кога погледнеш, ще се сдобия с голямо стадо свине. Това стадо ще водя на гоене в гората – да ядат, да се охранят хубаво. Па ще ги откарам на пазар, та всичките ще ги продам и ще взема за тях незнайно имане. Ще си купя тогава един бял жребец. Ще се обръсна и изгладя, ще се пременя, па като се кача на коня, па като си накривя калпака, чак при царевите двори, като вятър ще изфуча. Па там, заран – вечер ще препускам около царевите порти, та цялото поле жребецът ще изкопае с нозе, като кога свине го рили. А царевата щерка ще ме съгледа от чардака и ще ме хареса. Е, па щом ме заиска царевата щерка – и аз ще я взема. Тя ще ми роди мъжко детенце и ще го кръстя Богдан. Кога ида на пазар, ще му купя ябълки. А като дойда дома, ще изтърчи Богданчо да ме посрещне от вратата. А аз ще протегна ръце да го прегърна и ще му река:

– Ела ми, сине, ела тате да ти даде сладка ябълка!

Като издумал това, човекът толкова се забравил, та протегнал ръце да покаже как ще прегърне малкия си син и тогава изпуснал тоягата от рамо, и кошницата с яйцата паднала на земята! Яйцата се изпотрошили, а той простенал:

– Е, отиде ми всичкото богатство!..

Като се навел да пробира по-здравите яйца, видял човек, който вървял след него, хванало го срам и попитал:

– Побратиме, отдавна ли вървиш по мене?

– От кога запечели, все по тебе съм. – усмихнал се човекът.

Българска народна приказка