Нови 14 300 души ще се заселят в близко бъдеще в София. Това показва проучване на общинското предприятие “Софпроект” за очакваната миграция към столицата, направено преди пандемията.

Националното представително проучване показва, че при нормални условия броят на населението в столицата няма да се промени драстично през следващите години, а София остава притегателен център за млади хора, търсещи възможности за реализация. Изследването е проведено през миналата година, но данните бяха публикувани вчера. То е направено от “Маркет линкс” чрез анкети на терен в цялата страна. В него са участвали 2800 души от цялата страна на възраст от 16 до 65 г. 

„Безспорно всяка по-значима промяна в икономическия и социалния живот, в каквато се намираме в момента - ситуация на пандемия, ще повлияе върху бъдещите решения на хората. Към момента обаче е невъзможно да бъдат предвидени факторите, които ще формират миграционното поведение на населението след края на извънредната ситуация”, подчертаха от „Софпроект”.

Според проучването 20% от населението в страната (или 908 хил. души) на възраст между 16 – 65 години има намерение да промени населеното място, в което живее. 13% от потенциалните мигранти планират да се преселят в София. От тях близо 9% ще дойдат от областните градове и 4% от селата. Практиката на демографските прогнози досега показва, че обичайно се реализират едва около 12% от заявените намерения. Това означава, че в близко бъдеще в София ще се заселят нови 14 200 души.

Същевременно 11% от анкетираните столичани (или 93 хил. души) на възраст между 16-65 години заявяват, че планират да напуснат София и да заживеят на друго място (най-често чужбина). Стъпвайки отново на опита от досегашни подобни изследвания, показващи реализация на 12% от заявените намерения, социолозите изчисляват, че през следващите години около 11 500 жители на столицата може да я напуснат.

При съпоставянето на данните за потенциалната миграция в двете направления от и към София може да се направи прогнозна оценка, че в близките години в резултат на механичния прираст на населението в общината то ще нарасне с 2 700 души на възраст 16-65 години (при 12% реализация на миграцията).

Как се е развивала миграцията към София досега?

Над 64% от анкетираните столичани са заявили, че живеят от рождението си в населените места на Столичната община. Останалите 36% са се преселили тук в различни периоди от живота си. Основните причини за това са свързани със сключване на брак, развод, съвместно съжителство, търсене на по-добри възможности за работа и образование.

Най-много са мигрантите (31%), дошли от малки градове извън границите на Столична община. Близък по стойност е и делът (28%) на пристигналите от областните градове в страната. Преселилите се от села, извън територията на общината са 15 процента.

Относително голям е делът на преселванията между населените места в самата Столична община. 2,5% от хората, които са се преселили в София са дошли от селищата около столицата. Много по-голям по обхват (22%) обаче е потокът от града към периферията на общината.

Най-голям е делът на мигрантите в Столична община (30%), които са се преселили в нея през последните 10 години. Около 28% от преселниците живеят тук в период от 11 до 20 години. В следващия времеви интервал от 21 до 30 години делът на мигрантите е 22 процента. Най-малък процент - 20% от неродените в Столична община живеят тук над 30 години.

Какъв е профилът на потенциалните заселници в София?

София привлича основно млади хора на възраст до 29 години, които не са семейни (около 70% от анкетираните). По-малък процент (20%) попадат във възрастовата граница от 30 до 49 години. Останалите (5%) са на възраст над 50 години.

Най-много от потенциалните преселници в София (49%) са със средно образование. Около 38% имат придобита специалност. Делът на хората с висше образование е 23 процента. С по-ниско образование са 27 процента. По своя социален статус 43% работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% в момента учат. Близо 11% са безработни.