За 74% от потенциалните мигранти основната цел на преселването е получаването на по-високи доходи и стандарт на живот. Осигуряването на работа е мотив за 51% от тях. Започването на работа по придобитата квалификация и получаването на желаното образование са цели за 28 процента. За 20% това е осигуряването на по-добра обществена среда. Толкова е и делът на тези, които се стремят към по-добри битови условия на живот.

Какъв е профилът на планиращите да напуснат столицата?

Потенциалната миграция на населението, живеещо в момента в Столичната община е насочена основно към преселване в друга държава. По това направление се очаква да се преселят 57% от потенциалните мигранти. Към малките градове и селата в страната ще се насочат 15%, а към областните градове 7% от тях. Вътре в границите на общината преселванията са около 3 процента.

Най-много от потенциалните емигранти (46%) от Столична община са млади хора на възраст от 16 до 29 години. В следващия възрастов интервал от 30 до 49 години попадат 40% от столичаните, планиращи да заживеят на друго място. Най-малко - 13% са на възраст от 50 до 65 години.

Около 41% от потенциалните емигранти от Столична общината имат висше образование. Приблизително същият е обхватът на мигрантите със средно образование – 40 процента. Основно образование имат 19% от тях.

Най-често посочваната причина за напускане на населените места в Столична община е осигуряването на по-високи доходи. Това е основание за бъдеща миграция на близо 57% от потенциалните емигранти. Втората посочвана причина е намирането на работа - тя е стимул за 33 процента.

Осигуряването на по-добри битови условия е мотив на 29% от очакваните емигранти. Желанието за живот в по-добра обществена среда, осигуряването на по-добро бъдеще за децата и на работа по придобитата образователна и професионална квалификация са стимули за около ¼ от потенциалните желаещи да напуснат Столична община.

*Забележка: В изчисления очакван брой на потенциалните заселници в София не са включени имигрантите (български и чужди граждани), които идват от чужбина и се установяват да живеят в общината. Техният брой по статистически данни, през последните 5 години, е средногодишно около 5000 души. В проучването не е е включено и населението на възраст до 16 и над 65 години.

*Методология: Националното представително социологическо проучване на тема „Потенциална миграция на населението в страната към София“, е направено по инициатива на ОП “Софпроект”. Направените прогнозни оценки са валидни за нагласите на населението в периода април - май 2019 година, когато е проведено изследването. Изследването е възложено на “Региостат” ЕООД с водещи експерти демографа доц. д-р Йордан Калчев и статистикът доц. д-р Александър Цветков. Теренната работа е проведена от агенцията за маркетингови и социални изследвания “Маркет линкс”. Целта на изследването е да направи оценка на размерите на очакваните миграционни потоци от страната към Столична община. Методът за събиране на данни е стандартизирана анкета, в която са участвали 2800 души на възраст между 16– 65 години от цялата страна. Резултатите показват факторите, формиращи миграционното поведение на населението и дават типология на основните групи хора, които биха се заселили трайно на територията на София.

Източник: Мениджър Нюз