19 храни, полезни за онези части на тялото, които наподобяват

04 декември 2016 г., 18:00
15540

Shutterstock

Може би всеки един от нас, когато се е опит­вал да опри­личи тялото си на нещо, е изпол­з­вал срав­не­ния. Преди време доста се гово­реше, че едни тела имат фор­мата на круша, други на ябълка, а трети, може би, на мор­ков, пише Станимир Михов в своя блог, посветен на фитнеса и здравословното хранене. Звучи глу­паво срав­не­ни­ето на тялото с плод или зелен­чук, но всъщ­ност се оказва, че има доза истина.

Същес­т­вува и фра­зата: „ти си това, което ядеш“. Пър­во­на­чално тя поражда пред­с­та­вата за диета, за това, как трябва да се ядат ябълки и пилешко вкъщи, а не пица и пър­жени кар­тофки навън. Но всъщ­ност се оказва, че зад тази фраза се крие нещо доста по-важно и смис­лено. Ако се вгле­дате в пове­чето полезни храни, които кон­су­ми­рате, то несъм­нено ще отк­ри­ете, че те наис­тина напо­до­бя­ват някакви неща.  А що се отнася до пло­до­вете и зелен­чу­ците, които сре­щаме в ежед­не­ви­ето си, те дори напо­до­бя­ват телесни органи. И не само това, а и могат да доп­ри­не­сат за здра­вето на тези органи.

Ето и списък с 19 полезни храни, наподобяващи части на тялото:

#1. Мор­ков – око

Един резен мор­ков изг­лежда точно като човеш­кото око. Спо­ред изс­лед­ва­ния, яде­нето на мор­кови  зна­чи­телно подоб­рява при­тока на кръв към очите. Цве­тът на мор­ко­вите идва от рас­те­ние, хими­чески наре­чено Бета каро­тин (тялото го изпол­зва за наба­вя­нето на вита­мин А), което помага на рети­ната и други части на окото, за да фун­к­ци­о­ни­рат без­п­роб­лемно. Бета каро­ти­нът нама­лява риска от раз­ви­тие на ката­ракта. Други храни, които също биха спо­мог­нали вашето зре­ние са маруля(съдържа лутеин и зеак­сан­тин), жъл­тъци (източ­ник на лутеин и цинк), цит­ру­сови и гор­ски пло­дове ( много вита­мин С), бадеми (вита­мин Е), сьомга, риба тон и скум­рия, богати на омега 3 мас­тни кисе­лини.

#2. Домат – сърце

При­лича на сърце повече от всеки друг плод и зелен­чук. Има четири камери и е чер­вен на цвят, точно както сър­цето е чер­вено и с четири камери. Изс­лед­ва­ни­ята пот­вър­ж­да­ват, че дома­тите са заре­дени с лико­пен и наис­тина спо­мага за здра­вето на сър­цето. Кон­су­ма­ци­ята на лико­пен нама­лява риска от сър­дечно-съдови забо­ля­ва­ния. Дома­тите са чуде­сен източ­ник и на вита­мин С, който е от реша­ващо зна­че­ние за здра­вето на сър­цето. Други храни, полезни за сър­цето са: йогурт, ста­фиди, боб, ябълки, ядки като леш­ници, орехи, шам фъс­тък, ябълки и черен шоко­лад.

#3. Грозде – бели дро­бове

Много напо­до­бява алве­о­лите на белите дро­бове. Те са изра­бо­тени от раз­к­ло­не­ния на още по-малки диха­телни пътища, които завър­ш­ват с малки раз­к­ло­не­ния на тъкан, наре­чени алве­оли. Тази струк­тура поз­во­лява на кис­ло­рода да пре­мине от белите дро­бове към кръв­ния поток. Диета с вклю­чено грозде дока­зано нама­лява риска от рак на белите дро­бове и емфи­зе­мата. Гроз­до­вите семена съдър­жат вещес­тво, наре­чено про­ан­то­ци­ни­дин което се смята, че намаля тежестта на вече раз­вита астма, пре­диз­ви­кана от алер­гия.

Една от при­чи­ните недо­но­се­ните бебета да се борят за оце­ля­ване е, че тези алве­оли започ­ват да се фор­ми­рат чак след 23 до 24 сед­мици от бре­мен­ността. За добро здраве на белите дро­бове се пре­по­ръчва и кон­су­ма­ци­ята на повече вода, яде­нето на нарове (забавя рас­тежа на тумори), люти чушки(съдържат кап­са­и­цин, който подоб­рява при­тока на кръв и сти­му­лира лига­ви­цата), както и ябълки( Вита­мин С и А).

#4. Боб – бъб­реци

Бобо­вото зърно е офор­мено точно като човешки бъб­рек и всъщ­ност спо­мага за под­дър­жа­нето на бъб­реч­ната фун­к­ция. Фасу­лът оси­гу­рява раз­но­об­ра­зие от мине­рали и вита­мини, които са полезни за здра­вето. Дори да нямате проб­леми с бъб­ре­ците си, балан­си­рана диета с кон­су­ма­ция на боб, може да доп­ри­не­сете за здра­вето им. Инте­ре­сен факт за боба е, че има високи коли­чес­тва на фибри, про­теин и желязо, което го прави изк­лю­чи­телно ценна храна. Други храни, с бла­гоп­ри­я­тен ефект върху бъб­ре­ците, са зеле, кар­фиол, чесън и лук. 

#5. Аво­кадо – матка

Аво­ка­дото е изк­лю­чи­телно поле­зен зелен­чук за здра­вето и пра­вил­ното фун­к­ци­о­ни­ране на мат­ката и ший­ката на мат­ката. Той е с фор­мата на маточна шийка. Изс­лед­ва­ния доказ­ват, че бре­менна жена, която редовно при­ема аво­кадо, може по-лесно да балан­сира хор­мо­ните си, сва­ля­нето на излишно тегло и дори да пре­дот­в­рати рак на ший­ката на мат­ката. Инте­ре­сен факт е, че както на едно бебе му отнема 9 месеца, за да се раз­вие изцяло в утро­бата на май­ката, така и на аво­ка­дото му отнема 9 месеца докато се пре­върне от цвят в узрял плод.

#6. Целина – кости

Цели­ната малко или много при­лича на кост. Този зелен­чук има за цел укреп­ва­нето на кос­т­ната сис­тема. Кос­тите се със­тоят от 23% нат­рий, който  може естес­т­вено да се набави чрез цели­ната. Тя също така съдържа и вита­мин К, вита­мин А, калий и вита­мин С. този зелен­чук съдържа 1,6 гр. фибри на 100гр.

#7. Сла­дък кар­тоф – пан­к­реас

Слад­кият кар­тоф има пора­зи­телно сход­с­тво с пан­к­ре­аса, а и е дока­зано, че спо­мага за извър­ш­ване на фун­к­ци­ите на пан­к­ре­аса, като ста­би­ли­зира нивата на кръвна захар. Слад­ките кар­тофи балан­си­рат и гли­ке­ми­чен индекс при диа­бе­тици. Имат високо съдър­жа­ние на вита­мин Б6, който про­уч­ва­ния са пока­зали, че потиска рас­тежа на рак на пан­к­ре­аса!

#8. Гъба – ухо

Една сря­зана гъба пре­съз­дава точно фор­мата на човешко ухо.  Гъбите са чуде­сен източ­ник на вита­мин Д, който е от същес­т­вено зна­че­ние за пре­дот­в­ра­тя­ване на загуба на слуха.

#9. Джин­джи­фил – сто­мах

Коре­нът на джин­джи­фила изг­лежда подобно на сто­маха и е извес­тен, ефи­ка­сен и изк­лю­чи­телно пикан­тен начин за лече­ние на хра­нос­ми­ла­телни проб­леми. Въп­реки че не е често сре­щан сред бъл­га­рите, тази силно пикан­тна със­тавка се изпол­зва в мно­жес­тво рецепти в цял свят. Кон­су­ма­ци­ята на джин­джи­фил пре­дос­тавя и много лечебни свойс­тва. Ако имате заба­вена хра­нос­ми­ла­телна сис­тема, то той е чудес­ното лекар­с­тво, тъй като лекува сто­машно нераз­по­ло­же­ние и осво­бож­дава от излишни газове. Джин­джи­фи­лът помага и за жлъч­ната сек­ре­ция, а тя от своя страна спо­мага хра­нос­ми­ла­нето. Инте­ресни факти сочат, че ако полу­чите първи приз­наци на гадене, то просто трябва да изпи­ете чаша топла вода с джин­джи­фил, и те ще изчез­нат или поне ще се облек­чат сим­п­тома.

#10. Орех – мозък

Оре­хите с тях­ната хемис­фера много при­ли­чат на мозъка. Про­уч­ва­ния показ­ват, че те са една от най-доб­рите храни за него. Човеш­кият мозък се със­тои от около 60 про­цента струк­турна маз­нина и изис­ква високо качес­тво на мас­тни кисе­лини, за да го под­държа в течно и гъв­каво със­то­я­ния. Мем­б­ран­ните клетки са изра­бо­тени от основ­ните маз­нини, вклю­чи­телно омега 3 мас­тни кисе­лини. Те под­дър­жат мем­б­ра­ните гъв­кави и насър­ча­ват при­тока на елек­т­ри­чески импулси. Омега 3 мас­т­ните кисе­лини подоб­ря­ват фун­к­ци­ята на мозъка. Изс­лед­ва­ния допъл­ни­телно раз­к­ри­ват и, че кон­су­ма­ци­ята на орехи може да смекчи ког­ни­тив­ните фун­к­ции с нап­ред­ване на въз­растта и да понижи риска от преж­дев­ре­менна смърт.

#11. Смо­киня – тес­тис

Смо­ки­нята е извес­тна в народ­ната меди­цина с качес­т­вото си да уве­ли­чава броя на спер­ма­то­зо­и­дите в мъж­ката полова сис­тема, както и за пре­о­до­ля­ване на мъжки сте­ри­ли­тет. Смо­ки­ните са богати на семена и се раз­цеп­ват след като узреят. Също така са и отли­чен източ­ник на много вещес­тва, от които може да се въз­пол­зва човеш­кото тяло, като нап­ри­мер: кал­ций, маг­не­зий, вита­мин С, вита­мин А, фос­фор и вита­мин К. В смо­ки­нята има и лутеин, цинк, селен, мед и фоли­ева кисе­лина.

#12. Жен­шен – човешко тяло

Вглеж­дайки се в корена на жен­шена, пове­чето хора виж­дат цяло човешко тяло. Всеки клон на жен­шена има пет листа, точно както дланта на човека, а сред­ното е най-дълго, както сред­ният пръст при хората. Същес­т­ву­ват няколко вида жен­шен, които са с раз­лични форми и напо­до­бя­ват раз­лични части от човеш­кото тяло. Същес­т­вува пого­ворка, че когато някоя част от тялото е има проб­леми, то трябва човек да се храни с подобна част от жен­шен. Нап­ри­мер, ако имате проб­леми с орга­ните, то трябва да кон­су­ми­рате от сред­ната част на жен­шена. Ако имате проб­леми с кра­ката, трябва да ядете мус­та­ците му. При проб­леми с бъб­ре­ците се пре­по­ръч­ват пло­до­вете. Апа­ла­на­ту­мът естес­т­вено расте в тялото на дър­вото, изг­лежда като тумор има ефект върху пре­вен­ци­ята и лече­ни­ето на тумори в човеш­кото тяло.

#13. Грейп­ф­рут – гърди

Грейп­ф­ру­тът, пор­то­ка­лите, както и други цит­ру­сови пло­дове изг­леж­дат точно като млеч­ните жлези на гърда и всъщ­ност под­по­ма­гат здра­вето на гър­дите и дви­же­ни­ето на лим­фата в и от гър­дите. Грейп­ф­ру­тът съдържа вещес­тва, наре­чени лимо­но­иди, за които е дока­зано, че инхи­би­рат раз­ви­ти­ето на рак в човеш­ките клетки на гър­дата.

#14. Банан – усмивка

Бана­ните съдър­жат про­теин, наре­чен трип­то­ган. Вед­нъж усвоен, той се прев­ръща в серо­то­нин, който от своя страна изп­раща „щас­т­ливи“ химични вещес­тва към мозъка. Сера­то­ни­нът е извес­тен и се описва на много места като хор­мона на щас­ти­ето.

#15. Лук – клетки

Лукът при­ли­чат на клет­ките на орга­низма. Изс­лед­ва­ни­ята показ­ват, че лукът почис­тва отпа­дъч­ните мате­ри­али от всички клетки на тялото. Дори съл­зе­нето, което може да пре­диз­вика почис­тва епи­тел­ните сло­еве на очите. Фито­хи­ми­ка­лите в лука подоб­ря­ват дейс­т­ви­ето на вита­мин С в тялото, като по този начин подоб­ря­ват и иму­ни­тета. Те съдър­жат и допъл­ни­телно хром, който помага регу­ли­ра­нето на кръв­ната захар.

#16. Чер­вено вино – кръв

Чер­ве­ното вино е здра­вос­ловно за сър­цето. Алко­холна напитка, богата на анти­ок­си­данти, които пред­паз­ват лига­ви­цата на кръ­во­нос­ните съдове. Чер­ве­ното вино съдържа и поли­фе­ноли, един от които на име рес­ве­рат­рол, който пред­пазва кръ­во­нос­ните съдове от по-ната­тъшно увреж­дане. Про­уч­ва­ния сочат, че рес­ве­ра­то­рът нама­лява лошия холес­те­рол, пре­дот­в­ра­тява обра­зу­ва­нето на кръвни съси­реци и при­те­жава про­ти­во­въз­па­ли­телни свойс­тва които могат допъл­ни­телно да нама­лят риска от сър­дечно-съдови забо­ля­ва­ния.

Това колко полезна ще е чашата чер­вено вино е и силно свър­зано с качес­т­вото му и при­ме­сите, които често се доба­вят изкус­т­вено към него.

#17. Стриди - тес­тиси

Изс­лед­ва­ни­ята показ­ват, че стри­дите са много полезни за мъж­ките полови органи. Про­уч­ва­ния, про­ве­дени в Холан­дия, уста­но­вя­ват, че диета със стриди съдържа много цинк и фоли­ева кисе­лина, която зна­чи­телно може да подобри качес­т­вото на семен­ната теч­ност. През март 2015г. аме­ри­кан­ски и ита­ли­ан­ски учени са нап­ра­вили про­уч­ване, като взели сурови стриди, изпол­з­вайки про­цес, наре­чен високо ефек­тивна течна хро­ма­тог­ра­фия, за да уста­но­вят спе­ци­фич­ните ами­но­ки­се­лини, при­със­т­ващи в стри­дите. Те са отк­рили Д- аспа­ра­фи­нова кисе­лина и Н-метил Д-аспар­тат, които инжек­ти­рали в плъ­хове. Тези ами­но­ки­се­лини са вза­и­мо­дейс­т­вали с други хими­кали в телата на плъ­хо­вете и се е стиг­нало до пови­шено про­из­вод­с­тво на тес­тос­те­рон в мъж­ките плъ­хове и про­гес­те­рон в жен­с­ките, които пока­чили тях­ното либидо. Лека­рите зак­лю­чили, че наис­тина стри­дите и мидите са силен афро­ди­зиак.

#18. Мас­лини – яйч­ници

Мас­ли­ните под­по­ма­гат здра­вето и фун­к­ци­ята на яйч­ни­ците. Ита­ли­ан­ско про­уч­ване уста­но­вява, че жените, чиито диети включ­ват много зех­тин, имат 30% по-нисък риск от рак на яйч­ни­ците. При­чи­ните за това са неясни, но полез­ните маз­нини в мас­лото може да помог­нат да потис­нете гените, пред­раз­по­ла­гащи към раз­ви­ти­ето на рак.

#19. Бро­коли – ракови клетки

Вглеж­дайки се от бли­зък план, мал­ките зелени глави на бро­ко­лите изг­леж­дат като сто на брой ракови клетки. Екип от изс­ле­до­ва­тели в САЩ са дос­тиг­нали до извода, че е необ­хо­дима една пор­ция бро­коли на сед­мица, за да се намали риска от рак на прос­та­тата с 45%. Бро­ко­лите са и богат източ­ник на про­теин и на вита­мин С.

Автор: Станимир Михов

Ключови думи:
Коментари