Може би всеки един от нас, когато се е опит­вал да опри­личи тялото си на нещо, е изпол­з­вал срав­не­ния. Преди време доста се гово­реше, че едни тела имат фор­мата на круша, други на ябълка, а трети, може би, на мор­ков, пише Станимир Михов в своя блог, посветен на фитнеса и здравословното хранене. Звучи глу­паво срав­не­ни­ето на тялото с плод или зелен­чук, но всъщ­ност се оказва, че има доза истина.

Същес­т­вува и фра­зата: „ти си това, което ядеш“. Пър­во­на­чално тя поражда пред­с­та­вата за диета, за това, как трябва да се ядат ябълки и пилешко вкъщи, а не пица и пър­жени кар­тофки навън. Но всъщ­ност се оказва, че зад тази фраза се крие нещо доста по-важно и смис­лено. Ако се вгле­дате в пове­чето полезни храни, които кон­су­ми­рате, то несъм­нено ще отк­ри­ете, че те наис­тина напо­до­бя­ват някакви неща.  А що се отнася до пло­до­вете и зелен­чу­ците, които сре­щаме в ежед­не­ви­ето си, те дори напо­до­бя­ват телесни органи. И не само това, а и могат да доп­ри­не­сат за здра­вето на тези органи.

Ето и списък с 19 полезни храни, наподобяващи части на тялото:

#1. Мор­ков – око


Един резен мор­ков изг­лежда точно като човеш­кото око. Спо­ред изс­лед­ва­ния, яде­нето на мор­кови  зна­чи­телно подоб­рява при­тока на кръв към очите. Цве­тът на мор­ко­вите идва от рас­те­ние, хими­чески наре­чено Бета каро­тин (тялото го изпол­зва за наба­вя­нето на вита­мин А), което помага на рети­ната и други части на окото, за да фун­к­ци­о­ни­рат без­п­роб­лемно. Бета каро­ти­нът нама­лява риска от раз­ви­тие на ката­ракта. Други храни, които също биха спо­мог­нали вашето зре­ние са маруля(съдържа лутеин и зеак­сан­тин), жъл­тъци (източ­ник на лутеин и цинк), цит­ру­сови и гор­ски пло­дове ( много вита­мин С), бадеми (вита­мин Е), сьомга, риба тон и скум­рия, богати на омега 3 мас­тни кисе­лини.

#2. Домат – сърце

При­лича на сърце повече от всеки друг плод и зелен­чук. Има четири камери и е чер­вен на цвят, точно както сър­цето е чер­вено и с четири камери. Изс­лед­ва­ни­ята пот­вър­ж­да­ват, че дома­тите са заре­дени с лико­пен и наис­тина спо­мага за здра­вето на сър­цето. Кон­су­ма­ци­ята на лико­пен нама­лява риска от сър­дечно-съдови забо­ля­ва­ния. Дома­тите са чуде­сен източ­ник и на вита­мин С, който е от реша­ващо зна­че­ние за здра­вето на сър­цето. Други храни, полезни за сър­цето са: йогурт, ста­фиди, боб, ябълки, ядки като леш­ници, орехи, шам фъс­тък, ябълки и черен шоко­лад.