На пръв поглед изглежда доста лесно да генерираме случайни числа – подхвърляме монета, зарове, или просто разбъркваме карти и решаваме, че следващото лице на монета, зар или карта ще е случайно и няма да може да бъде предсказано лесно. Но истината е, че това съвсем не е така. С достатъчно информация, като примерно броене на картите в процеса на разбъркване или проследяване на физическата траектория на летящата монета, след като сме регистрирали началната й позиция и знаем скоростта, ускорението и посоката на летене във всеки един момент до падането й на земята, ние може да предскажем с много голяма вероятност следващата стойност.

Но ако искате да сте напълно и абсолютно сигурни, че никой няма да предскаже следващото число, карта или картинка, когато например сте банка или друга финансова институция, тогава тази вероятност трябва или да бъде сведена до математически минимум, или да бъде равна на нула. Да, на нула. Досега се смяташе, че това е практически невъзможно за постигане, но ново научно изследване показа, че истински случайни числа могат да бъдат генерирани, като се използва квантовия феномен на сплитането. И причината този метод за генериране да е по-добър от методите, които използват хаотични системи, е следната: хаотичните системи, въпреки голямото си ниво на ентропия или неподреденост в себе си, почиват на правила, които принципно могат да бъдат, поне на теория, узнати и използвани за предсказване с някаква приемлива степен на вероятност. Докато квантовия алгоритъм за генериране на истински случайни числа почива на феномени, които е невъзможно да бъдат узнати по принцип, т.е. дори и на теория.

Science Alert