Правилото гласи, че когато две или повече определения се отнасят (поясняват) за два или повече обекта от един и същи тип, съществителното се изписва в ед.ч, защото при предходната или предходните употреби то се пропуска.

Заявления може да подавате за Великотърновския и Варненския университет.

(а не университети)

Подразбира се: Заявления може да подавате за Великотърновския (университет) и за Варненския университет.

Искам да науча немски и френски език.

(а не езици)

Подразбира се: Искам да науча немски (език) и френски език.