През последните две седмици полският град Катовице е домакин на най-важната годишна среща за климата – COP24. Представители на най-високо равнище от 200 държави участват в дискусиите, които протичат със спорен успех. И докато преговорите между световните политически лидери буксуват, неправителственият сектор, регионите, енергийните агенции и бизнесът работят усилено за справяне с климатичните промени.

Енергийната ефективност е сред ключовите теми за държавите от Източна Европа. Те консумират между два и четири пъти повече енергия на единица БВП, което ги прави по-слабо конкурентни спрямо останалите европейски страни. Резултатите от COP24 препотвърждават нуждата от енергийна трансформация и декарбонизация в световен мащаб, за да съумеем да се справим с едно от най-големите предизвикателства пред нас – климатичните изменения. Ключова роля в тази дейност играе Мрежата за устойчива енергия на Централна и Източна Европа (CEESEN).

Какво е CEESEN?

Мрежата за устойчива енергия на Централна и Източна Европа (CEESEN) беше създадена в резултат от проекта Панел 2050, активна роля в който играе и природозащитната организация WWF. Основната цел на проекта е да положи основите за енергийна трансформация на източноевропейските икономики и превръщането им в нисковъглеродни такива до средата на века. В тази връзка Мрежата подкрепя местните общности в 11 държави от България до Естония, за да могат да посрещнат глобалните и европейски цели за декарбонизация до 2050 г. Освен че насърчава разработването на стратегичеки визии и конкретни планове за действие от страна на общините, CEESEN организира срещи за обмяна на опит между заинтересованите страни и провежда целеви обучения.

Активности на CEESEN

2018 година е особено интензивна за CEESEN, а резултатите са забележителни. Впечатляващ е броят на участниците в обученията за стратегическо планиране в посока трансформация към нискоъвъглеродни икономики на местно ниво. Бяха анализирани голям обем статистически данни, за да бъдат определени конкретни краткосрочни и дългосрочни мерки за всеки целеви регион. Повече от 1300 заинтересовани страни се включиха в 43 тренировъчни сесии, като поставиха основите на 10 визии, 10 стратегии и 100 плана за действия в регионите на Източна Европа, попадащи в обхвата на проекта. Целият процес е наличен онлайн с лесен достъп до тренировъчните материали и конкретните примери за добри практики на местно ниво.

Какво предстои?

Между 23 и 25 януари 2019 Естонският университет по естествени науки в Тарту ще бъде домакин на конференция на тема „Партньорство за ново енергийно лидерство“. Събитието ще се фокусира върху изграждането на енергийноустойчиво нисковъглеродно бъдеще в Източна Европа, а регистрацията за него вече започна. Говорители от Европейската комисия, Конвента на кметовете и представители на отделните региони ще споделят постигнати резултати и бъдещи цели. Пълната програма на конференцията можете да намерите тук.

Необходимост от спешни действия

Конференцията ще се проведе три месеца след публикуването на доклада на WWF „Жива планета“. Документът определи замърсяването на атмосферата в резултат от минното дело и тежката индустрия като една от най-големите заплахи на планетата и показва, че за последния половин век средните температури на Земята са се повишили с 1,2° C над нивата от прединустриалната епоха.

Експертите алармират, че запазването на тази тенденция може да има разрушителни последици за редица държави и по-чувствителните екосистеми. Това, без съмнение, ще повлияе негативно върху нашето здраве, поминък, сигурност и икономически растеж. В тази връзка CEESEN припомня, че климатичните промени не са само бреме и тежка отговорност за държавите и местните общности, но също и шанс да трансформираме икономиката си по начин, който да ни осигури едно по-конкурентноспособно бъдеще.