Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ сигнализира, че на 14 януари, в участък на Борисовата градина, близо до бул. Цариградско шосе и ул. Незабравка, е започнало извършването на неправомерна сеч. Тя предвижда изсичане на значителен брой дървета при пълна непрозрачност. Сечта в Борисовата градина се извършва на основата на документ: “Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на растителността в лесопарковата част на “Борисова градина””, който третира дърветата като стопанска гора за дърводобив. Природозащитниците припомнят, че Прокуратурата вече се е произнесла, че горите в градските зелени площи не могат да се третират като стопанска гора за сеч.

Въпреки това, Столична община, позовавайки се на инвентаризацията, предвижда мащабни сечи. На последното заседание на общинската комисия по опазване на околната среда и земеделие, ръководена от г-жа Лорита Радева, коалиция “За да остане природа в България” разбра, че се предвижда в Борисова градина да бъдат отсечени над 5900 дървета. Според разрешителното от Столична община, само в 5 от общо над 30 полигона в обособения за сеч участък, ще бъдат отсечени 860 дървета, а 654 ще бъдат окастрени.

Премахването на дървета отново се извършва без изискваното от Наредбата експертно становище и всичките му реквизити. По същия нерегламентиран начин, без необходимата документация, Столична община вече отсече 524 дървета в сърцето на “Борисовата градина” в близост до автокъща “Капитолия”. Притесненията се засилват от факта, че в проекта на устройствен план за парка, точно на тази теория, се предвижда ново застрояване.

Усилията на природозащитниците винаги са били насочени към това извършването на санитарна сеч в Борисова градина да е само по доказана необходимост, каквото е изискването на нормативната уредба. В тази връзка, в Борисова градина следва да се премахват опасните за посетителите дървета, като се осигури сигурността на гражданите и дом за различните видове животни в парка.

Въпреки опитите на природозащитниците да въздействат върху ограничаването на сечта в Борисова градина, са маркирани много на брой здрави и неопасни за посетителите на парка дървета. Общината не е маркирала “биотопните дървета”, които е ключово да бъдат запазени, за да се осигури опазването на обитателите на парка, както птици, така и други животни. Много от стоящите на корен дървета, които са единствената хранителна база за кълвачите, също са маркирани за сеч, въпреки че са далеч от алеите.

Сечта в Борисова градина се извежда без никаква публичност и при липса на информираност на гражданите. На поставените табели в парка е неясен срокът за извеждане на сечите, кой е секачът, колко дървета се предвижда да се махнат, къде ще се извозят и на каква площ се предвижда да се извършват мероприятията.

Коалиция “За да остане природа в България” призовава Столична община незабавно да прекрати започналата сеч, докато не осигури изискванията, необходими по закон.