Лекция 7.4 е посветена на алтернативни предложения за ролята на селското стопанство в отговор на изменението на климата.

Във втората част на лекцията са обсъдени агроекологичните мерки за смекчаване и приспособяване към изменението на климата. Дадено е определение на агроекологията, представени са нейните принципи и основни практики и се обяснява как всички тези практики имат за цел да засилват устойчивостта на агроекосистемите. Накрая са дадени примери за устойчивост в различни части на света.

Източник: Климатека