Предлагаме ви един тест, който се състои от 10 интересни въпроса, които ще проверят нивото ви на грамотност. Той е съставен професор Димитрина Игнатова Цонева - изявен филолог по български език, автор на редица учебници и учебни помагала за правопис и правоговор.

Проверете своята правописна и пунктуационна грамотност!

Тестови задачи с множествен отговор:

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А) бясен, бясна, бясно, бесни

Б) дясен, дясна, дясно, десни

В) железен, желязна, желязно, железни

Г) прясен, прясна, прясно, пресни

Д) тясен, тясна, тясно, тесни

2. В кой ред думите НЕ са синоними?

А) автентичност, достоверност

Б) пребивавам, престоявам

В) романтичност , сантименталност

Г) старовременен, някогашен

Д) фалшифицирам, поправям

3. В кой ред думите НЕ са антоними?

А) абстрактен, конкретен

Б) анархия, власт

В) българофил, българофоб

Г) обилен, изобилен

Д) изключвам, приемам

4. Коя е излишната дума?

А) възход

Б) напредък

В) упадък

Г) подем

Д) разцвет

5. В кой ред думите НЕ са пароними?

А) абсорбция, адсорбция

Б) абсцесен, абсцисен

В) алгебричен, алгебрически

Г) връхен, върхов

Д) дебит, дебют

6. Какво означава фразеологизмът: Говорим си на чужди езици?

А) Знаем различни езици.

Б) Често в речта си използваме много чуждици.

В) Говорим на разлишчни езици, но се разбираме прекрасно.

Г) Говорим на един и същ език, но не постигаме разбирателство.

Д) При новия начин на комуникация се използват чужди езици.

7. В кой ред има графична грешка?

А)Ваше Превъзходителство, позволете да изложа аргументите си!

Б) Уважаема госпожо съдия, моля да приемете документа.

В) Отправих покана до Негово Високопревъзходителство.

Г) Уважаема госпожо Председател на Народното събрание,

Д) Уважаеми господин Ректор,

8. В кой ред НЯМА графична грешка?

А) Наредба за Прием на студенти

Б) Българска Академия на Науките

В) Нов Български Университет,

Г) Българска Национална Телевизия,

Д) Министерство на образованието, младежта и науката

9. В кой ред е допусната правописна грешка?

А) заместник-кмет , зам.-кмет , наркоскандал

Б) интернетстраница, допингконтрол, допинг контрол

В) хиперинфлация , юрисконсулт, съдия - изпълнител

Г) бизнессделка , 37-годишен, трийсет и седем годишен Д). здравноосигурителен , съдебномедицински

10. В кой от примерите има пунктуационни грешки? Поправете ги.

А) Който не е малко луд, не е много нормален.

Б) Това, че съм кротка и възпитана, не означава, че ще ви търпя глупостите.

В) Лермонтов пише в Герой на нашето време: Моите анекдоти бяха умни до глупост.

Г) Колкото повече израствам, обръщам по-малко внимание на това какво хората казват.

Д) Автомобилите са снабдени с неуправлявани или тристепенни катализатори, при които карбураторът е с електронно регулиране, а всички части,съдържащи азбест, напълно са изключени от конструкцията на автомобилите.

Е) ДНК фактор, МВР център, УКВ програма

Ще намерите отговорите на следващата страница.