Когато стане дума за граматика, всеки обича да се изказва относно чуждото ниво на грамотност, като най-често обаче самият той допуска грешки. Ако приемем, че езикът е националноопределящ белег, а за нашия народ – и свръхценност, помогнала ни да оцелеем и да се съхраним като нация през нелеките исторически процеси, то не е ли важно да го уважаваме, да го ценим и най-вече – да го познаваме? Решихме да подготвим за Вас някои кратки учебни статии, с които да си опресните знанията по български език, а от време на време ще Ви даваме възможност да проверявате наученото и чрез тестове. Да учим и да се забавляваме!

Днес ще си поговорим за проблемната отрицателна частица "не", на която много хора не ѝ знаят мястото и я подмятат несигурно насам-натам.

Частицата „не” се пише отделно от глаголите!

Не мога

Не знам

Не искам

Не разбирам

Не пиша

Не чета

Особеност: глаголът „нехая” не съдържа отрицателна частица „не”. Пише се винаги слято. Глагол „хая” не съществува. Следователно се пише и „нехаещ”, „нехаейки”, „нехаел” и т.н.

Частицата „не” се пише отделно от деепричастията!

Не можейки

Не знаейки

Не искайки

Не разбирайки

Не пишейки

Не четейки

Частицата „не” се пише слято със сегашните деятелни причастия!

Неможещ

Незнаещ

Неискащ

Неразбиращ

Непишещ

Нечетящ

Граматическа особеност: представката „недо” се пише слято с думата – глагол, деепричастие или сегашно деятелно причастие!

Недовиждам

Недовиждайки

Недовиждащ

Водещ на рубриката "Грамотни ли сме?": Цветелина Велчева

Прочетете още:

Списък на думи със специфичен правопис.

Още думи със специфичен правопис

Бройна форма

Тест