Суши е тра­ди­ци­онно япон­ско ястие, което се при­готвя от под­п­ра­вен, сва­рен ориз, гар­ни­ран с риба или други мор­ски про­дукти. В нача­лото, сушито не било храна, а начин за кон­сер­ви­ране на риба със солен ориз. В Япо­ния този вид ястие е извес­тно още през 2 век, докато в Европа и по-спе­ци­ално в Бъл­га­рия става попу­лярно чак в нача­лото на 21. век, пише Станимир Михов в своя блог, посветен на фитнеса и здравословното хранене. Глав­ното съдър­жа­ние във всички видове суши е ори­зът, овку­сен с оцет, сол, захар, водо­расло (наре­чено комбу) и често саке или ори­зово вино. Едни и същи със­тавки могат да бъдат ком­би­ни­рани по раз­ли­чен начин , което дава съв­сем раз­лични резул­тати и вкус.

Има нещо екзо­тично в извес­т­ната по цял свят ком­би­на­ция на ориз и зелен­чуци, неха­рак­терна за нашите геог­раф­ски ширини. Въп­реки всичко, тази храна пре­диз­виква много дис­ку­сии за това, полезна или вредна е тя. От една страна при­вър­же­ни­ците на суши зала­гат на тезата за полез­ните Омега-3 мас­тни кисе­лини, които се съдър­жат в сьом­гата нап­ри­мер. От друга страна не можем да пре­неб­рег­нем факта за висо­кото съдър­жа­ние на живак в по-голя­мата част от мор­с­ките храни и при­със­т­ви­ето на захар почти във всяка суши рецепта.

Видове суши

Както вече спо­ме­нахме, свър­з­ва­нето на думата „Суши“ пре­димно с ястия, при­гот­вени от сурова риба, е много неп­ра­вилно. Въп­реки че на пръв пог­лед месото изг­лежда абсо­лютно сурово, то е пре­ми­нало някаква обра­ботка, макар и мини­мална и нез­на­чи­телна. Обик­но­вено тази обра­ботка е блан­ши­ране, кис­нене в тра­ди­ци­онна япон­ска ракия, кон­сер­ви­ране и още ред други неща, които се случ­ват на месото, преди то да попадне на масата. Някои от най-попу­ляр­ните суши са:

Нигири – по тра­ди­ция се яде с пръсти, тъй като сушито се раз­пада в момента, в който попадне в устата. Яде­нето на този вид суши се прак­ти­кува дори и на офи­ци­ални срещи и вечери, въп­реки начина, по който се кон­су­мира, но въп­реки това, днес рядко се прак­ти­кува. Днес япон­ците, както и целият оста­нал свят, ядат суши с клечки.

Гун­кан Нигири – в пре­вод от япон­ски това име озна­чава лодка и е раз­но­вид­ност на кла­си­чес­кото нигири суши. Харак­терно за това ястие е, че основ­ната със­тавка е във фор­мата на лодка върху ориза. Пор­ци­ята се със­тои от 2 пар­чета.

Ура­маки – този вид суши е по-извес­тен като „Обър­нати рулца“. При него ори­зът е от вън­ш­ната страна на нори, а оста­на­лите про­дукти, които се съдър­жат, се пос­та­вят в сре­дата. Може да бъде гар­ни­ран с хай­вер или сусам.