Темпераментът е особеност на личността, която се характеризира с изключително устойчиви свойства на психиката. Той се характеризира с бързината или бавността в протичането на психичните процеси, пише АТИТЮД.

Класификацията в темперамента принадлежи на древногръцкия учен Хипократ. Той определя 4 основни темперамента – сангвиник; холерик; флегматик и меланхолик.

Хипократ изхожда от схващанията на философите за течностите в организма (кръв; слуз; бяла жлъчка; черна жлъчка) и в зависимост от пропорцията им обяснява наличието на един или друг темперамент.

Психологическа характеристика на типовете:

1. Сангвиник – силен, уравновесен, подвижен. Повишена реактивност. Смее се на висок глас по незначителни поводи. Несъществени фактори могат да повлияят на настроените му и могат силно да го разсърдят. На всичко, което привлича вниманието му, реагира живо и с възбуда. Повишена активност и работоспособност. Лесно се подава на дисциплина. Бързи движения, бърз темп на речта, бързо се включва в нова работа. Бърз ум и находчивост. Чувствата, настроенията и интересите са често променящи се. Бързо превключва от една работа на друга.

2. Холерик – силен, неуравновесен, инертен. Реактивността преобладава над активността и затова е необуздан, невъздържан, нетърпелив и избухлив. Наблюдава се по – голяма устойчивост на стремежите и интересите, настойчивост, затруднения в превключването на вниманието.

3. Флегматик – силен, уравновесен, инертен. Слаба сензитивност. Слабо емоционален. Трудно бива разсмян, разгневен и опечален. При големи неприятности остава спокоен. Бедна мимика, неизразителни движения. Активен, работоспособен, енергичен. Отличава се с търпеливост, издръжливост и самообладание. Бавен темп на движенията и речта. Не е находчив. Ригиден. Трудно превключва вниманието си, трудно се приспособява към нова обстановка. Интравертен, трудно влиза в контакт с нови хора.

4. Меланхолик – голяма сензитивност и повишена чувствителност. Извънредно докачлив и болезнено чувствителен. Характеризира се с тих глас, бедни движения, неизразителна мимика, слаба активност. Неуверен в себе си, стеснителен. Лесно се уморява и е слабо работоспособен. Вниманието му е неустойчиво и лесно се разконцентрира. Ригиден. Интровертен.