Биоразнообразието на територията на Европейския съюз продължава да намалява с бързи темпове, въпреки предприетите усилия, сочи нов доклад, публикуван от Европейската агенция за околната среда. Документът, озаглавен „Състоянието на природата в ЕС“, официално потвърждава, че Европа е далеч от изпълнението на основните цели, заложени в Стратегията за биоразнообразието до 2020 г., а крайният срок наближава. Анализът определя неустойчивото земеделие, горското стопанство, разрастването на градовете и повсеместното замърсяване като водещи причини, предизвикващи сериозен срив в европейското биологично разнообразие.

 

Докладът на агенцията включва тревожни констатации за загубата на видове, а също и потвърждава тенденцията на ускоряване на спада от последната оценка отпреди пет години. Притеснително е, че 81 % от местообитанията днес имат статус „в лошо състояние“, като повече от 1/3 продължават да се влошават. Също толкова обезпокоителна е и ситуацията с видовете: 60 % от тях имат статус „в лошо състояние“, а едва 6 % показват тенденция към подобряване. Проучването сочи, че най-сложно се справят рибите, като 38 % от тях са с „лош“ природозащитен статус, а състоянието на половината от видовете риби и земноводни продължава да се влошава.

 

В тази връзка природозащитната организация WWF напомня, че есетровите риби са определени от Международния съюз за защита на природата като най-застрашената група от видове в света. За щастие, днес последните размножаващи се есетрови популации в Европейския съюз са се съхранили в долното течение на Дунав – на границата между България и Румъния, както и в Черно море. През 2014 и 2015 г. WWF стана първата природозащитна организация, която извърши зарибяване на Дунав, като пусна в басейна на реката 50 000 есетрови риби от вида чига. Оттогава насам WWF извършва регулярни зарибявания на Дунав, целящи да опазят вида от изчезване.

 

„От твърде дълго време свръхуловът, съпътсващият улов и разрушителните методи за добив се посочват като движеща сила зад влошаването на водната среда. Наред с по-доброто прилагане на правилата за устойчиво потребление, ключът към възстановяването на морското биоразнообразие остават защитените територии, които предлагат убежища на застрашените видове“, каза Александър Корнет от офиса на WWF за Европейски политики. „Наложително е ЕС и държавите-членки да осигурят ефективна защита за поне 30 % от нашите морета – цел, чието значение за възстановяването на природата се признава от Стратегията за биологичното разнообразие.“

 

Със своята оценка агенцията отправя спешен призив към държавите-членки да засилят действията си по прилагане на съществуващото европейско законодателство в областта на околната среда, включително да гарантират наличието на достатъчно финансов и човешки ресурс за ефективна защита на природата. На ниво ЕС агенцията призовава за полагане на усилия за справяне с основните двигатели на природните загуби и за превръщането на Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството в ефективни инструменти за защита на биологичното разнообразие.

 

„България носи сериозна отговорност за непостигането на целите, заложени в Стратегията за биоразнообразието 2020. Това ясно личи от двете хоризонтални наказателни процедури срещу страната ни“коментира Добромир Добринов, експерт по природозащитно законодателство във WWF България„Първата процедура е за непровеждане на оценки за степента на въздействие на планове и проекти, оказващи значителни отрицателни въздействия върху зоните от мрежата „Натура 2000“. А втората – за необявяване на защитени зони по директивата за хабитатите с адекватни консервационни цели и мерки за защитата на намиращите се там видове и местообитания.“

 

С оглед неспазването на крайния срок за 2020 г., Европейската комисия наскоро представи стратегия за биологично разнообразие до 2030 г. с амбициозни цели за опазване и възстановяване на природата. Според експертите тя все още може да доведе до промяна в състоянието на околната среда, но само ако държавите-членки застанат зад нея и се съсредоточат върху пълното прилагане на всички необходими мерки.