1. черно-бял (два цвята са две равноправни основи и винаги са с тире, тоест полуслято)

2. псевдопатриот (има съединителна гласна „о“)

3. препъникамък (слято се изписват сложни съществителни имена, чиято първа част е глагол в повелителна форма)

4. вагон-ресторант (за проверка може да ползвате членуване на двете части; ако се членува втората, в повечето случаи се изписва полуслято – вагон-ресторантът)

5. къща музей (на същия принцип като предишния пример, само че членуваме първата съставна част и следователно се пише разделно – къщата музей)

6. свръхценност (по правило съществителните имена с първа част „свръх“ се пишат слято – свръхидеал, свръхчовек, свръхусилие и т.н.)

7. храм-паметник (проверка: храм-паметникът)

8. Иван-Вазов роман (полуслято се пишат прилагателни имена, образувани от лично или фамилно име )

9. тревистозелен (нюанс и цвят се пишат слято, защото двете основи не са равноправни)

10. северномакедонски (слято се пишат прилагателни имена – географски названия от две думи)