Синонимите са думи с различен звуков състав (тоест звучат и се пишат напълно различно), но са близки по значение (в различна степен). Произходът на думата е от старогръцки: син (σύν) означава „с“ и онома (ὄνομα) – „име“.

Съществуват различни видове синоними:

1. Пълни синоними. Това са такива термини, за които е прието да се използва и домашна, и чужда дума. Наричат се още лексикални дублети.

Например:

стоматолог = зъболекар;

лингвистика = езикознание;

суфикс = наставка;

префикс = представка;

токсини = отрови;

вокал = гласна;

консонант = съгласна

и т.н.

Редки са случаите на пълни синоними, състоящи се от двойка домашни думи. Такава двойка е например врат =  шия.

2. Смислови синоними. Наричат се още и понятийни синоними. При тях има различни оттенъци в значението, но могат да се заместват в определени случаи, когато смисълът го позволява.

Например:

Хубав, красив, прекрасен, великолепен, чудесен, превъзходен, невероятен и др.

Храбър, смел, юначен, безстрашен и др.

Гледам, виждам, наблюдавам, съзирам, съзерцавам и др.

Работя, трудя се, действам, дерзая и др.

Образец, модел, тип, прототип, илюстрация, пример, макет и др.

3. Стилистични синоними. Представляват думи, еднакви по значение, но различни по стилистична окраска, които се употребяват в различни стилове и имат различна сфера на употреба.

Например:

Плача (неутрална, книжовна дума) = рева (народно-разговорна) = цивря (огрубена лексика)

Раздяла (книжовна) = разлъка (поетична, художествена)

Искам (неутрална) = сакам (диалектна)