Знаете ли, че България е сред страните с най-голям дял на защитена природа в Европа? Около 40% от нашите 111 хиляди квадратни километра са под някаква форма на законова защита – като зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ и/или като национални и природни паркове, резервати, защитени местности…

Има защо. Освен на 6.8 милиона души (по последни данни) България е дом и на огромно разнообразие от растения и животни, застрашени в европейски и световен мащаб. Ала част от тези ценни редки видове обитават райони без законова защита по простата причина, че… летят. Като царските орли, увековечени на прочутия Орлов мост в София, които в момента наброяват едва няколко десетки.

Затова една природозащитна организация, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), започна дарителска кампания за купуване на „Земя под заКРИЛА“ в Сакар планина – за дом на царския орел и още два застрашени вида: ловният сокол и европейският лалугер. А предвид цената на земеделската земя в Сакар, всеки дарен лев се равнява средно на 1 квадратен метър за каузата. (Можете да я подкрепите тук: bspb.org

Този малък къс „обетована земя“ няма да е под официална законова закрила, но в него ще действат правила, подпомагащи опазването на трите вида, казват орнитолозите от БДЗП.

Видове на ръба

Само допреди век България е била дом на двойки царски орли. Величествената птица била почитана като пазител на реколтата, защото хората вярвали, че прогонва буреносните облаци и градушките. В средата на 20 век обаче организирана кампания за избиване на грабливите птици заличила почти цялата популация. Сходна е ситуацията в останалата част на Европа и днес видът е застрашен в световен мащаб. В последните десетилетия със системни усилия на БДЗП, държавните институции и частни компании гнездящите двойки са се увеличили до близо 40 и те обитават именно района на Сакар.

Ловният сокол е в още по-незавидна ситуация. От популярен вид, използван за лов в миналото, днес той е критично застрашен. В момента в България гнездят едва две двойки.

И двата вида ловуват в открити пространства и зависят от дребните бозайници, обитаващи пасищата: онези пространства, използвани векове наред за паша на добитък, покрити основно с тревна растителност и тук-там храсти и дървета.

Сред тези бозайници в менюто на двете грабливи птици е европейският лалугер – също световно застрашен вид, днес изчезнал от много страни в Европа.

Опазването на тези видове изисква системна работа и сложна координация между много държавни институции, неправителствени организации и местните хора. От години БДЗП поставя изкуствени гнезда за царските орли и ловни соколи – за последните десет години са поставени над 300 и, вече близо една трета от гнездящите двойки царски орли у нас са именно в такива изкуствени гнезда. Дружеството организира и охрана на гнезда с доброволци през размножителния период на птиците, а в сътрудничество с електроразпределителните дружества изолира опасните електрически стълбове в районите на царския орел и ловния сокол (над 5000 до момента). През последните години БДЗП положи специални усилия за опазване на колониите лалугери, в това число и чрез специални дейности за подсилване, заселвайки нови индивиди.

Отделно БДЗП поддържа активна комуникация с ловни сдружения (за да не се отстрелват и тровят защитени видове), с МВР, с Министерството на околната среда  и водите. В сътрудничество с местни фермери в Сакар пък от години орнитолозите се стремят да поддържат и възстановяват пасищата и ливадите в района – ловните територии на орлите.

Птици, лалугери и хора

И трите вида зависят от тревопасните животни, които „подстригват“ тревата по пасищата и правят възможен както лова на грабливите птици, така и спринта на лалугерите. Така векове наред орли, соколи и лалугери са зависили от среда, до голяма степен оформена от традиционна човешка дейност: пасищното отглеждане на домашни животни.

Царските орли, които са с над 2 м размах на крилата, се нуждаят от обширни пасища за храна, но и от големи единични дървета, където да свиват гнезда. От същия ландшафт се нуждае и ловният сокол. А лалугерът изцяло зависи от обширни открити пространства с ниска тревна покривка, поддържана от пасящите стада, където изгражда своето подземно жилище в близост до други свои събратя.

В последните десетилетия обаче пасищното животновъдство намалява за сметка на интензивното земеделие, а с него намаляват и пасищата. Едни обрастват, но повечето биват разоравани за насаждения.

Така че с едно закупено и възстановено пасище се опазват и трите глобално застрашени вида, обясняват орнитолозите, но далеч не само тях – пасищата са сложни тревни екосистеми с изключително биоразнообразие, включващо орхидеи, пеперуди, костенурки, гъби и т.н.

Купувайки земя, БДЗП се стреми да предотврати унищожаването на ловните територии на орлите и соколите - съществуващите пасища и ливади, да възстановява вече унищожени, да запазва единичните и групи дървета, където са гнездата на орлите и да засажда нови дървета от подходящи видове, върху които орлите да гнездят след години.