Представяме ви 25 въпроса, разделени в 5 категории - български език, история, география, математика и физика.

Можете ли да отговорите на всички правилно?

Успех!

РАЗДЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. На кой ред думите СА синоними?

а) поднос - пренос

б) изкусен - изкушен

в) мърляв - нечист

г) подготовка – заготовка

2. На кой ред думите СА антоними?

а) компетентен - невежа

б) бърз - неотложен

в) находчив - умел

г) срок – епоха

3. Членуване. На кой ред думите, поставени в скоби, СА верни?

(Страх) от (господар) нарастваше в още по-голяма тревога, което го очакваше в (нов) му живот.

а) страха, господаря, новия

б) страхът, господарят, новият

в) страхът, господарът, новия

г) страхът, господаря, новия

4. Къде НЯМА грешка в изписването на думите ?

а) кооператиф

б) девственна

в) прерастнали

г) словоред

5. На кой ред бройната форма Е изписана правилно?

а) трима индианци, няколко майстора, пет нанизи

б) трима индианеца, няколко майстора, пет нанизи

в) трима индианци, няколко майстори, пет наниза

г) трима индианеца, няколко майстори, пет наниза

РАЗДЕЛ ИСТОРИЯ

6. С името на кой български владетел е свързан актът на покръстването?

а) хан Тервел

б) хан Крум

в) княз Борис

г) цар Симеон

7. Златният век в развитието на българската култура е свързан с управлението на:

а) цар Калоян

б) княз Борис

в) цар Симеон

г) цар Самуил

8. В кой от посочените варианти старите български столици са в хронологична последователност:

а) Плиска, Охрид, Преслав, Търново

б) Плиска, Преслав, Охрид, Търново

в) Преслав, Плиска, Търново, Охрид

г) Плиска, Търново, Преслав, Охрид

9. Кой български владетел през Ранното средновековие спира нашествието на арабите в Европа?

а) хан Аспарух

б) хан Тервел

в) хан Крум

г) хан Омуртаг

10. Георги Раковски формулира като главно средство за Освобождението на България:

а) формиране на голяма четническа армия, която да навлезе в българските земи и да обяви открита

война на чуждата власт

б) формиране на диверсионно подривни групи вътре в страната

в) да се създаде Отечествен фронт срещу поробителя

г) да се разчита на освободителната мисия на някоя от съседките

РАЗДЕЛ ГЕОГРАФИЯ

11. Кое от растенията е ендемит?

а) рилска иглика

б) трепетлика

в) келяв габър

г) върба

12. Южна граница на Задбалканските котловини е:

а) Стара планина

б) Средногорието

в) Горнотракийската низина

г) Рило-Родопският масив

13. Коя река не извира от Рила?

а) Искър

б) Марица

в) Струма

г) Места

14. Кой тип езера са най-голям брой в България?

а) крайморските

б) крайречните

в) тектонските

г) ледниковите

15. В кой жп възел се пресичат жп линии Русе Подкова и София Варна?

а) Мездра

б) Горна Оряховица

в) Пловдив

г) Стара Загора

РАЗДЕЛ МАТЕМАТИКА

16. Графиката на функцията y = 2x +1 минава през точка M с ордината 3 . Абсцисата на точката M е:

а) 0

б) -1

в) 1

г) 7

17. Ако x = - 4 е решение на уравнението ax 2 + 3x - 4a 2 = 0 , то какви стойности може да приеме реалния параметър a ?

а) 3

б) 1

в) 3 и 1

г) 1 и -1

18. Най-малката стойност на функцията y = x 2 - 6x +1 е:

а) 3

б) -8

в) 1

г) -3

19. Кое е следващото число в редицата 7, 14, 17, 34, 37, 74,... ?

а) 71

б) 77

в) 80

г) 148

20. Числената стойност на израза sin2 30° + cos2 30°

е:

а) 1

б) 0

в) -1

г) 2

РАЗДЕЛ ФИЗИКА

21. Механичните вълни:

а) се разпространяват във всички среди, включително и във вакуум;

б) при разпространението си пренасят вещество и енергия;

в) при разпространението си пренасят енергия;

г) се разпространяват само в твърди тела.

22. В кой такт на четиритактовите двигатели се извършва работа?

а) в първия;

б) във втория;

в) в третия;

г) в четвъртия.

23. При каква температура се топи кристално твърдо тяло:

а) при повишаваща се температура;

б) при понижаваща се температура;

в) при определена температура;

г) в определен температурен интервал.

24. Кое от посочените твърдения за ядрените сили не е вярно?

а) Те са сили на привличане.

б) Те не зависят от електричния заряд на нуклоните.

в) Техният радиус на действие се ограничава в рамките на атома.

г) По големина те превишават другите сили в природата.

25. Посочете вярното твърдение.

а) Белите джуджета светят само за сметка на своята вътрешна енергия.

б) При неутронните звезди гравитацията се уравновесява от газовото налягане на водород, хелий и други газове.

в) При червените гиганти протичат реакции на ядрен синтез във водородното ядро на звездата.

г) Звездите пребивават в главната последователност относително кратко време от своя живот.

Ще намерите отговорите на следващата страница: