Чантата и падна на земята.

Мъжът и жената вървяха, хванати за ръка, а той милваше косите й.

Какво не е наред в двете изречения?

И в двете липсва изразяване на притежанието чрез кратката местоименна форма ѝ.

В първия случай е използван съюзът и.

Във втория случай е използвано й.

Това е една от най-честите грешки в езика – да употребяваме ѝ (ударено и) като и (съчинителен съюз) или й (и кратко).

Трябва да имаме предвид, че ѝ е самостоятелна дума и означава две неща:

1) кратка форма на лично местоимение, обозначаваща непряко допълнение:

Казаха ѝ да дойде. = Казаха на нея да дойде.

Представиха ѝ доказателства. = На ней представиха доказателства.

2) кратка форма на притежателно местоимение:

Думите ѝ го успокоиха. = Нейните думи го успокоиха.

Къщата ѝ е подредена и уютна. = Нейната къща е подредена и уютна.

От друга страна, й не е самостоятелна дума, а буква.

Така както и е съюз и има различно значение от ѝ.

БОНУС: В някои случаи се пише ѝ в простите форми на повелително наклонение.

Преговорѝ си уроците за утре!

Причината е, че при липса на ударение е възможно да се получи двусмислица и формата да се обърка с глаголна форма за минало свършено време.

Той вече си прегово́ри уроците за утре.

Съставил: Цветелина Велчева

Припомнете си как да пишем ѝ на телефона и на компютъра си ТУК.