Съзнанието е хлъзгаво понятие, което е много трудно да бъде дефинирано прецизно, но малка група невроучени са направили точно това. Тяхната цел е била да разберат дали Изкуствения интелект притежава Свещения Граал на себесъзнанието. Краткият отговор е не. Днешните фантастични компютърни системи като Дийп Майнд на Гугъл могат да разрешат широк набор от задачи с главозамайваща скорост, но не знаят, че са разрешили задачи.

Според учените от екипа има три вина съзнание. Най-ниската категория е приравнена със способността за разрешаване на проблеми. Това компютрите правят много добре и в този смисъл те притежават най-ниското ниво на съзнание по категоризацията. Второто ниво представлява способността да подходите към обекта на мисленето като към самостоятелен обект, който може да бъде разглеждан селективно при различни контексти. Третият вид съзнание се свежда до мета-познанието или до това, че знаем, че знаем. Според учените от екипа, провел изследването, компютрите засега не притежават втората и третата категория.

Science Alert