Живял някога старец. Той имал женен син и внуче. Веднъж старецът се разболял. Легнал. Заохкал. Синът и снахата му шетали до едно време. Сетне го изоставили нечист, неподреден. Лежал горкият старец и пъшкал.

– Махни го от къщи, че пречи! – казала веднъж невестата на мъжа си. Синът се съгласил.

Взел той една кука, закачил баща си за пояса и го повлякъл. Извлякъл го на торището и го оставил там. Куката захвърлил настрана. Внучето видяло всичко. Щом баща му хвърлил куката, то я взело.

– Защо ти е тази кука? - попитал бащата.

– Трябва ми. Когато ти остарееш, с какво ще те извлека на торището?

Бащата се засрамил. Върнал се назад, вдигнал стареца на ръце и го занесъл вкъщи. Накарал жена си да го облече в чисти дрехи. След това не давал и дума да се каже за него.