Изследванията на Neuroscience Research Australia и Университета на Нов Южен Уелс, Австралия, проучиха социодемографските, психосоциалните, когнитивните и житейските събития, които предсказват благополучието. Научният труд, публикуван в Scientific Reports, е озаглавен "Предвиждане на благосъстоянието в продължение на една година с помощта на социодемографски фактори, личностни характеристики, здравно поведение, познание и житейски събития". Екипът открива, че благосъстоянието на съвестния кстраверт, който спортува сравнително редовно, като цяло е с една идея по-добро от това на останалите хора.

В проучването са използвани данни от 1017 здрави възрастни, включени в TWIN-E (Twin study in Well-being using Integrative Neuroscience of Emotion) - проучване от 2012 г., търсещо ендофенотипни маркери за психично здраве. То включва оценки на личността, основани на уеб-базирани неврокогнитивни тестове.

Резултатите показват, че при първоначалната оценка невротизмът, екстраверсията, съвестността и когнитивната преоценка са най-силните предиктори на благополучието. Екстраверсията е най-силният предиктор на промяната в благосъстоянието, следвана от степента, в която индивидът се възприема като човек, преживял положителни или отрицателни събития през едногодишния период.

Едно от обясненията, предложени от авторите, е тенденцията индивидите с по-висока екстраверсия да имат по-богати социални връзки, които могат да улеснят поддържането или подобряването на благосъстоянието с течение на времето. Тази информация обаче не е отразена никъде в данните.

Това, което изпъква от предоставените данни, макар и да не е част от настоящото проучване, са големите колебания в отделните категории на оценяване, свързани с благосъстоянието. Така например при първоначалното оценяване спането по повече от 8 часа на нощ се свързва отрицателно с благосъстоянието. Същевременно обаче при последвалата оценка то се оказва най-важният фактор за него. Наблюдават се и драматични обрати в положителните и отрицателните корелации с честотата на физическите упражнения, ниския индекс на телесна маса и поведението на пушачите (минали и настоящи).

Освен това трайно отрицателно въздействие върху благосъстоянието се свързва с прекарването на време със семейството, както и с доброволчеството три или повече пъти седмично.

Изследователите предполагат, че макар и личностните характеристики да са полезни предиктори на благополучието, скорошните събития в живота и здравното поведение също са важни.

Източник: Medical Xpress