Междуличностна - способността за комуникация, т.е. обмяната на информация с другите хора по вербален и невербален начин, чрез езика на жестовете, музиката и речта.

Вътреличностна – умението да разбирате себе си, това, което чувствате и което искате. Високо ниво на самоконтрол, саморазбиране и самооценка.

Натуралистична – умението да разбирате природата и да долавяте закономерности; да се ориентирате сред много живи организми, също така сте чувствителни и внимателни, интересувате се от определени характеристики на обкръжаващия ви свят.

Екзистенциална – това е способността и склонността да се формулират въпроси за смисъла на живота, смъртта, съществуването на Бог.

Идеята за 9-те типа интелигентност е заложена в книгата на Гарднър Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Тя е отличен инструмент, посредством който можете да разпознаете както своите силни страни, така и слабите (и евентуално да ги подобрите).

Мениджър Нюз