В настоящата лекция на Климатека ще научим повече за възобновяемата енергия и прилагането ѝ в енергетиката, сградите и транспорта.

В края на лекцията ще бъдат разгледани европейските политики за възобновяема енергия.

Този урок представлява въведение във възобновяемите енергийни източници (ВЕИ): видове; история на употребата им; основни аспекти. Направен е преглед на ВЕИ за производство на електроенергия и ВЕИ системи за производство на топлина и гореща битова вода.