На 17.11.2021 г. в гр. Благоевград, в сградата на Oбщина Благоевград, зала 22 „Септември“, от 10.00 ч., се проведе второ обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0024-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от един от неговите автори – Владимир Добрев от Българско дружество за защита на птиците, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://neophron.sciencefornature.org/, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в news.bg и в. „Сакар Нюз“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни.

На общественото обсъждане присъстваха представители на РИОСВ – Благоевград, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Българско дружество за защита на птиците и други заинтересовани страни. Бяха зададени въпроси и представени бележки по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.

Египетският лешояд е дневна граблива птица, срещаща се и в България. Малобройните представители на eгипетския лешояд, заедно с тези на останалите два вида лешояди в нашата природа, осигуряват стабилност на нашите екосистеми, а това от своя страна дава възможност човекът да получава необходимите му екосистемни услуги. Познати още като "санитарите" на природата, лешоядите предотвратяват натрупването на токсини и премахват потенциалните резервоари на болести. Чрез своята подвижност разпределят хранителните вещества в различни местообитания и хранителната мрежа не губи трофични нива, и съответно няма загуба на енергия. По този начин лешоядите внасят баланс в екосистемите.

В миналото eгипетският лешояд е бил широко разпространен на територията на България, дори се е срещал по тепетата в Пловдив, но днес той е световно застрашен вид и е една от най-бързо изчезващите птици на планетата.