В настоящата лекция (4.2) са разгледани различните въздействия на измененията в климата върху хранителната система – производствени и непроизводствени дейности, социални ефекти и въздействия в селски райони.

Представени са основните фактори на въздействие, оказвано от климатичните промени върху производствените системи.

Ще бъдат разгледани влиянието на изменението на климата върху специфични култури и източници на храна.

Накрая ще бъдат анализирани въздействията върху непроизводствени дейности – съхранение, преработка и търговия на храни.

Източник: Климатека