Първо, смятате, че имате нужда, може да си припомните правилата на изписване в този наш материал.

А сега... 

Посочете вярно изписаните думи:

неистина  не истина  не намеса  ненамеса

не веднъж  неведнъж  неможе  не може

неиска  не иска  не доспивам  недоспивам

неприятел  не приятел  не желаел  нежелаел

не можел  неможел  неможещ  не можещ

не говорейки  неговорейки  несвяст  не свяст

не искащ  неискащ  небит  не бит

не можейки  неможейки  невиждайки  не виждайки

не узрял  неузрял  не успял  неуспял

непеел  не пеел  не живеел  неживеел

невиждащ  не виждащ  негласен  не гласен

непомни  не помни  не вижда  невижда

не знае  незнае  не ръждаем  неръждаем

не винаги  невинаги  не вярно  невярно

не напразно  ненапразно  не знаейки  незнаейки

нежелаейки  не желаейки  не довиждам  недовиждам

недоглеждам  не доглеждам  не случайно  неслучайно

нетоку-така  не току-така  невъзпитан не възпитан

незнаещ  не знаещ  не четящ  нечетящ

невъздържан  не въздържан  необут  не обут

не заспал  незаспал  неставайки  не ставайки

неговорел  не говорел  нетръгва  не тръгва

недочувам  не дочувам  не дояждам  недояждам

не дооценявам  недооценявам

Ще намерите отговорите на следващата страница.