Числителни редни

1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и …

Следователно правилното изписване е 21-ви век; 18-и век (а не 18-ти); 19-и век и др.

Други възможни съкращения са с точка - 21.век и с римски цифри XXI век;

5-ата, 7-ата, 8-ата, 8-ия, 9-ия, 21-вата, 22-рата, 23-тата, 24-тата, 25-ата, 26-ата, 27-ата, 28-ата, 29-ата, 70-те години (седемдесеТТЕ)

Статистически символи и съкращения % процент < по-малко от > по-голямо от ≤ по-малко или равно на ≥ по-голямо или равно на ± плюс-минус ∑ сума ° градус млн. милион млрд. милиард 1990—1994 г.  - период от няколко календарни години (например от 1.1.1990 г. до 31.12.1994 г.) 1991/1992 г. -период от 12 последователни месеца (например учебна година) Други съкращения тел. телефон стр. страница т. том (Напомняме, че мерната единица за тон се съкращава без точка - 1 т домати) вж. виж срв. сравни вкл. включително т.нар. така наречен и т.н. и така нататък м.р. мъжки род ж.р. женски род ср.р. среден род ед.ч. единствено число мн.ч. множествено число

Съкращение на имена:

Правилото е да се съкрати до първата гласна.

Например:

Ив. Вазов

Хр. Ботев

Ел. Пелин

Някои имена се съкращават по два или повече начина.

И. и Ив. – Иван

З. и Здр. – Здравка

Цветелина Велчева

Към първата част