В тази статия ще става дума за въпросителните местоимения, които служат за заместване на неизвестно название.

Обикновено въпросителното местоимение създава проблеми с едни свои конкретни форми – кой и кого.

Проверката е лесна и помага във всеки случай.

* Ако въпросителното местоимение е ПОДЛОГ и може да се замести с ТОЙ, се използва въпросът кой?

Кой дойде? - Той дойде.

Кой се обажда? – Той се обажда.

Кой е победителят? – Той е победитлят.

* Ако въпросителното местоимение е ДОПЪЛНЕНИЕ и може да се замести с НЕГО, се използват въпросите кого/кому/на кого.

Кого потърсихте за помощ? - Него.

Кого търсите? – Него.

Кого да поканим на гости? – Него/Тях.

Бонус:

Формите на въпросителното местоимение в м.р., ед.ч. за лица КОЙ и за притежание ЧИЙ се пишат и се изговарят с й.

Кой е този човек?

Чий е онзи куфар?

Формите на въпросителното местоимение за мн.ч. за лица КОИ и за притежание ЧИИ се пишат и изговарят с и.

Кои са победителите днес?

Чии са тези документи?

Формата на въпросителното мест. в ср.р., ед.ч. за притежание ЧИЕ се пише и изговаря с е. (Неправилна е формата чийо!)