Може би сте чували някой да казва, че е INTJ или ESTP. Какво значат тези букви?

Това, което хората имат предвид, е техният тип личност, базиран на теста Майерс-Бригс (MBIT). Те разработват психометричен въпросник, създаден за измерване на психологическите предпочитания в това как хората възприемат света и взимат решения. Тези предпочитания са екстраполирани (извадени) от типологически теории, произхождащи от Карл Густав Юнг и публикувани в неговата книга от 1921 г.

Индикаторът за типологията на Майерс-Бригс е предназначен за определяне на една от 16 типа личности. Той включва в себе си 8 скали, обединени по двойки. Целта на типологиите и тестовете е да помага на човек да определи индивидуалните си предпочитания - кои полюси на скалата му съответстват "по-добре".

1. Скала E—I — ориентация на съзнанието:
Е (Еxtraversion, екстраверсия) — ориентация на съзнанието навън към обекта, I (Introversion, интроверсия) — ориентация на съзнанието навътре към субекта;

2. Скала S—N — способ за ориентиране в ситуации:
S (Sensing, сетивност) — ориентиране към конкретна информация, N (iNtuition, интуиция) — ориентиране към обобщена информация;

3. Скала T—F — основа за вземане на решения:
T (Thinking, мислене) — рационално претегляне на алтернативите; F (Feeling, чувстване) — вземане на решения на емоционална основа;

4. Скала J—P — способ за изпълнение на решенията:
J (Judging, съждение) — предпочитание към планиране и организиране на информацията, P (Perceiving, възприятие) — предпочитание към действия без детайлна предварителна подготовка, насочвани повече от обстоятелствата.

Кой тип сте вие? Направете теста (на английски) и разберете!