Всяка финансова институция в страната си води статистика за развитието, като Българската банка за развитие не прави изключение от това правило. Неин изпълнителен директор от края на 2017 г. е Стоян Мавродиев. Последните две години минават под неговото управление и решенията, които той взема, са определящи за просперитета на Българската банка за развитие и, както ще видим по-долу, за икономическата конюнктура на страната като цяло.

Каква е основната дейност на Българската банка за развитие?

Най-пълен списък с дейностите, които ББР има право да изпълнява, може да се види в Закона за ББР. Основната идея на банката е да осигурява средства на средни и малки фирми. Това може да стане по 2 начина: директно или индиректно. Индиректното осигуряване на средства е чрез кредитна линия, която включва посредник – търговска банка. Допълнително, Българската банка за развитие изпълнява и гаранционна функция, тоест служи за гарант пред частните банки за дадено предприятие. Дружеството, което се занимава с тази функция, е Националният   гаранционен фонд.

Интересното в дейността на ББР е възможността ѝ да кредитира не само български банки, ами и международни такива, ако те ще кредитират купувач на стоки, произведени от МСП (малки и средни предприятия). Българската банка за развитие координира и инвестирането на средствата, идващи от Европейските фондове. От 2018 г. може да участва в капитала на фирми, както и да ги консултира за усвояването на субсидии по европроекти. Българската банка за развитие може да е в помощ и на общински и държавни проекти, стига те да отговарят на условието да подпомагат икономическата среда в страната.

Какви са целите на ББР през 2018 г. и 2019 г.?

Спрямо пазарната ситуация в страната, ББР се стреми да хармонизира регионалните дисбаланси. Това се прави, като се привличат средства от външни инвеститори и се използват за насърчаване на развитието на бизнес средата. Така ще се стимулира икономиката и ще се увеличи БВП. Един от основните таргети на Българската банка за развитие, от нейното създаване до ден днешен, е да насърчи експортната дейност. Икономическият потенциал на България никак не е малък, стига някой да помогне за по-лесното навлизане на малките предприятия в пазарна икономика. Началните трудности пред младите предприемачи са това, което ББР се опитва да минимизира, като ефект. Подобряването на финансовата им ситуация, както и възможността да достигнат до средства, които да им позволят да се разширят технологично, експортно и икономически, е основният стимул на повече от 10,000 фирми да се възползват от ББР и нейните продукти за кредитиране. Професионалното управление на ББР, начело със Стоян Мавродиев, си личи по прозрачността, ефективността и резултатите, постигнати за две години. А какви са те?

Как се е развила банката през периода 2018 г. – 2019 г.?

Декември 2018 г. Българската банка за развитие притежава собствен капитал 771 986 хил. лв. Девет месеца по-късно той нараства с 4%, което я поставя в топ 10 на банките по размер на капитала в страната. Само високият капитал обаче не е основополагащ. Той трябва да бъде съчетан с висока ликвидност, която дори има определена от държавата минимална стойност, за да не се получават сътресения в банковата сфера. Минималната стойност на ликвидността е 100%, ББР е с ликвидност над 500%. За сравнение, повечето банки в България поддържат ниво на ликвидност около 250%. Това веднага означава, че ББР е с двойно по-добри показатели.

Защо се получава така? През 2018 г. Стоян Мавродиев подписва договор за финансиране с Китайската банка за развитие, която ще инвестира в страната 1,5 млрд. евро. От тази сума, още през 2018 г., са ни осигурени 300 млн. евро, които през 2019 г. са започнали да се усвояват. Тук трябва да уточним, че дори и преди това кредитиране от страна на Китайската банка за развитие, Българската банка за развитие не използва държавни гаранции, а собственият си капитал за гарант на кредитите. 

Друг пример за успешното развитие на ББР през периода 2018 г. - 2019 г. е броят раздадени кредити от банката. От декември 2018 г. до септември 2019 г. кредитите на ББР към фирми, които не са с финансова цел, са нараснали с 40%. С още 21% се увеличава този процент, ако разширим малко периода и той обхване 12 месеца назад. Резултатът е осезаем и Българската банка за развитие се подрежда на челните места сред банките, които дават най-много заеми на фирми.

Освен при числовите отражения, развитието на ББР си личи и по-разширяването на структурата ѝ. През 2018 г. и 2019 г. се откриват 3 нови дъщерни дружества, които по Закона за ББР могат да изпълняват спомагателни услуги. Това са Фонд за капиталови инвестиции, „ББР Лизинг“ и „ББР Факторинг“, които се стремят към вложения в капитала на малки и средни фирми, подобряване на обращението на паричните потоци в сфери, в които това е необходимост, както и към поощряване на фирми да се занимават с експортна дейност и иновации. И трите дружества тепърва сега започват да функционират, така че ще отнеме време, докато достигнат потенциала си.