Детските книжки могат да бъдат извор на едни от най-проникновените истини и мъдрости. Нека си припомним част от тях, прелиствайки страниците на класически произведения като "Алиса в страната на чудесата", "Пипи Дългото чорапче" и още много други.

- Мисля, че бихте могли да употребите времето си за нещо по - полезно - каза тя, - отколкото да го хабите, като задавате гатанки, които нямат отговори.
- Ако познавахте времето тъй добре, както аз го познавам - каза Шапкаря, - нямаше да кажете, че го хабим. Времето е личност. Не може да се хаби една личност.
- Не разбирам какво искате да кажете - учуди се Алиса.
- Разбира се, че не! - възнегодува Шапкаря,като отхвърли глава назад. - Дори бих се осмелил да кажа, че никога не сте говорили с времето!
- Може би не - предпазливо отвърна Алиса. - Но зная, че трябва да спазвам времето, като удрям с крак, когато се уча да пея.
- А,ето защо - каза Шапкаря. - То не обича да го бият. А ако се отнасяш добре с него, ще направи с часовника, каквото поискаш. Например, да кажем, че е осем часът сутринта, тъкмо време за училище. Само трябва да пошепнеш на времето и за миг показалецът на часовника ще се завърти! Един и половина, време за обяд!
- Де да беше!—си рече шепнешком Мартенския Заек.
- Славно щеше да бъде,разбира се - каза Алиса замислена. - Но тогаз…  знаете, не бих била гладна…
- Не веднага може би - каза Шапкаря. - Но вие можете да задържите показалеца на един и половина, докогато искате.

"Алиса в страната на чудесата"
 
"Но, Пипи, каза Томи, - можеш ли да свириш на пиано?

- Отде ще знам дали мога, като никога не съм опитвала - отвърна Пипи. А трябва да ти кажа, Томи, че за да се научиш да свириш на пиано без пиано, са необходими страшно много упражнения."

"Пипи Дългото чорапче"

“Тогава ще съдиш сам себе си- отговори му царят.
- То е най- мъчното. Много по - мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, значи ти си истински мъдрец.”

"Малкият принц"