„Директивите на Натура 2000 са годни да изпълняват предназначението си и осигуряват добавена стойност за Европейския съюз“ – потвърждава експертното проучване, което WWF получи от Европейската комисия в отговор на искането си за достъп до информация. WWF подкрепя доказателствата, представени в независимия анализ, и настоява Комисията „Юнкер“ да се фокусира върху прилагането на законите и върху заплахите за европейската природа.
 
Проучването, подготвено за Европейската комисия от консорциум, воден от консултантската фирма Milieu, е изчерпателна оценка на европейските Директиви за птиците и местообитанията, най-важните законодателни документи в сферата на опазване на околната среда. Оценката е част от започнатия от Комисията процес, който трябва да установи дали двете директиви ефективно допринасят за опазване на природата в Европа (оценка за ефективност).
 
„Вече разполагаме с неоспорими доказателства, че европейските директиви са годни да защитават европейското природно наследство. Президентът Юнкер и колегите му трябва незабавно да сложат край на дебата, който предизвика неприемливи закъснения в прилагането на тези закони и да се заемат със заплахите за европейската природа“ – заяви Женвиев Понс, директор на европейския офис на WWF.
 
Мрежата от защитени територии Натура 2000, която двете директиви очертават, сега покрива почти една пета от европейската суша и над 5% от морските територии и е един от най-успешните европейски проекти, благодарение на силното сътрудничество между всички заинтересовани страни (включително правителствата, бизнеса и гражданското общество).
 
„Европейските директиви са отличен пример за по-обединена и устойчива Европа, която осигурява реални ползи за настоящото и за бъдещите поколения. В днешния климат на евроскептицизъм е особено важно за лидерите на Съюза да се обединят около политически дневен ред, в който централно място е отделено на природата и хората. Опазването на природата трябва да играе фундаментална роля в стремежа ни да се върнем към ключовите европейски ценности“ – каза в заключение Женвиев Понс Деладриер.
 
Експертите не насърчават промени в Директивите, включително в Анексите към тях, тъй като „доказателствата дават основания да се смята, че осъвременяването им на този етап би предизвикало несигурност и ще е контрапродуктивно както за опазването на природата, така и за икономиката“. В направената оценка се подчертава, че правната защита, осигурявана от европейските закони, е по-силна от повечето национални закони и те осигуряват „балансирана и работеща рамка за обслужване на интересите на заинтересованите страни и в същото време зачитат целите на опазването на околната среда“. В България Натура 2000 обхваща 34% от територията на страната и в някои случаи се оказва единственият инструмент за защита на места като Камчийски пясъци и крайбрежието на Странджа, които бяха заплашени от застрояване.
 
Над 48 000 души от цяла Европа тази пролет се присъединиха към кампанията на WWF „Усили звука на природата“ и изпратиха хиляди природни песни до Европейската комисия и националните министри на околната среда с призив за конкретни политически действия. Според ново изследванена „Евростат“, направено за Европейския парламент, две трети от гражданите на Европейския съюз (67%) подкрепят нуждата от повече действия за природозащита.
 
Очаква се Европейската комисия да публикува доклада за пригодността през есента.