Зубърът (Bison bonasus) се завръща в дивата природа в Румъния, благодарение на усилията на WWF и организацията Rewilding Europe (Да върнем дивата природа в Европа). Планината Царку, част от Южните Карпати, от няколко години е дом на европейските бизони, както още са известни зубрите. Те биват разселвани там от двете неправителствени организации още от 2014 г.

Проектът за завръщането на зубрите в Румъния се финансира от програма Лайф на Европейския съюз. Изпълнителите си поставят за цел до 2020 г. в района да има жизнеспособна дива популация от поне 193 индивида, чийто брой да нарасне до 300 до 2024 г. Зоната, включена в европейската природозащитна мрежа Натура 2000, в която ще обитават зубрите, се простира върху 59 000 хектара.

Да помогнем на природата да се възстанови сама

По силите ни е да защитим дивата природа и естествените местообитания, които поддържат в добро здраве средата, от която зависим ние, заявява Адриан Хагатиш от WWF, ръководител на проекта. Зубърът е вид с положително влияние върху мястото, което обитава, тъй като помага за формирането на мозаечен пейзаж и на екологични коридори. Пускането на животни на свобода е начин да помогнем на природата да се излекува сама, допълва Хагатиш.

Най-големият бозайник

С тегло между 300 и 900 килограма, европейският бизон е най-големият бозайник на континента. Някога е населявал цяла Европа, с изключение единствено на най-северните райони на Скандинавския полуостров и най-южните части на Италия и Испания. Безразборният лов обаче довежда до пълното му изчезване от дивата природа през 1927 година. По онова време в света са останали едва 54 животни – всички отглеждани в плен. Чрез програми за реинтродукция (пускане в дивата природа) популацията започва да расте и през 2014 година в Европа вече живеят 5 046 индивида, от които 3 230 са в дивата природа, а останалите в плен.

В България

В България също са правени опити за реинтродукция на зубри и има малки популации от тези животни – в ловно стопанство Воден (Разградско) и в дивечовъден участък Студен кладенец в Източните Родопи.