Деветашката пещера, намираща се близо до село Деветаки, община Ловеч, е сред най-големите пещери в България.

Разположена е на около 7 км от Летница и на 15 км североизточно от Ловеч, близо до село Деветаки, на източния бряг на река Осъм. Достъпът до пещерата е по пътека, дълга над километър, която започва малко след отбивката от пътя Ловеч – гр. Левски за село Деветаки в източна посока, но при влажно време е затруднен. След моста има оформен импровизиран паркинг в тревата. Алтернативен път (по-подходящ за малки деца и възрастни хора, тъй като не е стръмен) води до паркинг на около 50 m от пещерата – пътят към него е малко след отбивката за село Деветаки (посока Ловеч – Левски).

Открита е през 1921 г. Нейната обща дължина е 2442 м, площта – 20 400 м², а височината – 60 м.

На около 40 m навътре от входа има просторна зала с площ 2400 м². Вътре в пещерата има два клона, през единия от които протича рекичка, а другият е сух и топъл. Има красиви сталактити и сталагмити. Сводовете на входа са внушителни.

Освен с археологическите находки, пещерата е известна и с многообразието от обитатели. Заради размножителния период на населяващите пещерата бозайници през юни и юли изцяло се затваря за посетители. Там обитават 12 вида защитени земноводни, смок мишкар (включен в Червената книга), южен гребенест тритон, жаба дървесница, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка (включена в Световния червен списък), 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга, 34 вида бозайници (4 от които включени вЧервената книга на България, а 15 – в световния червен списък) и 15 вида прилепи.

От отложения от късен вюрм (среден палеолит) в пещерата са намерени и изследвани от проф. Златозар Боев костните останки на общо 136 вида птици – над 1/3 от състава на съвременната орнитофауна на страната. С това Деветашката пещера се нарежда на първо място сред палеоорнитологичните находища в България.

Източник: Уикипедия

 

Gallery

vicspacewalker / Shutterstock

Gallery

Jasmine_K / Shutterstock

Gallery

GoGri / Shutterstock

Gallery

Kotse / Shutterstock

Gallery

 vicspacewalker / Shutterstock