В тази лекция (4.2) са разгледани различните въздействия на измененията в климата върху хранителната система – производствени и непроизводствени дейности, социални ефекти и въздействия в селски райони.

В част 2 са разгледани социалните последици, свързани с въздействието на изменението на климата върху селското стопанство – хранителния суверенитет и хранителните култури, устойчивото хранене, хигиената и здравето; безопасността на храните; поминъка в селското стопанство, влиянието върху условията на труд и пола.

Източник: Климатека