3. От гледна точка на образуването си антонимите се делят на разнокоренни и еднокоренни.

Еднокоренните проявяват противоположните си значения чрез промяна в представката:

завивам – отвивам

подземен – надземен

симетричен – асиметричен

вкусен – безвкусен

обличам – събличам

морален – аморален

Разнокоренните се образуват от различни от различни корени или основи:

бял – черен

над – под

горе – долу

умен – глупав

паля – гася

плитък – дълбок

Някои антоними се образуват с помощта на отрицателната частица НЕ:

сигурен – несигурен

щастие – нещастие

видим – невидим

логичен – нелогичен

приятен - неприятен

NB! Да се обърне внимание, че глаголът „нехая“ не е образуван с помощта на отрицателна частица, следователно глагол „хая“ не съществува. Антонимът на „нехая“ е „интересувам се“, „проявявам ангажимент“ и т.н.

Цветелина Велчева