Съкращенията си имат своите правила, които често остават пренебрегнати.

Тук ще представим кратък списък на най-честите съкращение от различни езикови области и ще стане ясно защо съкращение като др (д-р), тнт (т.н.), год. (г./година) и други подобни са абсолютно погрешни.

1. Обръщения, звания, титли:

г-н господин

г-жа госпожа (но имайте предвид, че обръщението е госпожО, а не госпожА)

г-ца госпожица

д-р доктор

проф. професор

арх. архитект

инж. инженер

НВ Негово/Нейно Величество

2. Мерни единици (важно е да се обърне внимание, че се пишат без точка)

мм  милиметър

см сантиметър

м метър

км километър

мг милиграм

г грам

кг килограм

т тон

мл милилитър

л литър

дка декар

сек секунда

мин минута

ч час

В волт

Вт ват

кВт киловат

и т.н.

Цветелина Велчева

Очакавйте продължение по темата.