Видрата е интересно животно - тя е вид хищен бозайник от семейство Порови, който се храни главно с риби. От стопанска гледна точка видрата е вредна за рибовъдството, но от екологична гледна точка е вид, имащ своята ниша в природата и спомагащ за поддържането на екологичното равновесие. Поради силно намалялата си численост е вписана в червената книга на застрашените видове. Броят на видрите намалява поради замърсяването на водоемите.

За щастие, видрите от тези снимки изобщо не се притесняват от нищо и се наслаждават на поредния прохладен ден във водоема. Хвърлете им един поглед и ще се убедите сами.

Gallery

снимка: worldswildlifewonders/Shutterstock

Gallery

снимка: Hastings A Franks/Shutterstock

Gallery

снимка: Jausa/Shutterstock

Gallery

снимка: Christian Colista/Shutterstock

Gallery

снимка: Menno Schaefer/Shutterstock

Gallery

снимка: Tom Middleton/Shutterstock

Gallery

снимка: Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock

Gallery

снимка: Kjersti Joergensen /Shutterstock