Интелект (от латински - intellectus - познание, разбиране) е термин, с който се определя човешката способност за разсъждаване, анализ и синтез на информация. Най-общо в разговорния език под интелект се разбира способността на човек да мисли, да възприема и осъзнава дадена информация, както и да си служи с нея, пише bgtest.eu.

Kоефициентът на интелигентност (IQ — intelligence quotient) е количествена оценка на нивото на интелигентността на човек, получена от различни специализирани тестове. Този термин е въведен за първи път от немския психолог Уилям Щерн през 1912 г.

Дотогава се е използвал терминът умствена възраст (УВ). Щерн е обърнал внимание на сериозните недостатъци на този показател и е предложил да се използва терминът IQ като отношение на умствената възраст към физическата - IQ=УВ/ФВ*100.

Тестовете за интелигентност се разработват така, че резултатите да описват нормално разпределение със средна стойност IQ=100 и такова отклонение, че 50% от хората да имат IQ между 90 и 110. IQ оценка: под 70 - слаба; 70-90 - под средното ниво; 90-110 - средно ниво; 110-135 - над средното ниво; над 135 - високо ниво.

И така, готови ли сте за един наистина уникален IQ тест с променящи се въпроси? Той осигурява възможност за точна оценка при повторно или многократно решаване.

НАПРАВЕТЕ ГО ТУК.