За да прес­мет­не­те точ­ки­те си‚ из­пол­звай­те  след­на­та фор­му­ла.

За мъ­же­те:
а) +10 точ­ки;
б) +5 точ­ки;
в) - 5 точ­ки.

За же­ни­те:
а) + 12 точ­ки;
б) + 5 точ­ки;
в) - 5 точ­ки.

За все­ки въп­рос‚ ос­та­вен без от­го­вор‚ по­лу­ча­ва­те ми­нус 5 точ­ки.

По­ве­че­то мъ­же на­би­рат от 0 до 60 точ­ки.  По­ве­че­то же­ни - от 50 до 100 точ­ки.

Гра­нич­ният слу­чай - по­ве­че от 50‚ но по-мал­ко от 60 точ­ки - по­каз­ва‚ че за ва­ше­то мис­ле­не са ед­нак­во ха­рак­тер­ни мъж­ки­те и жен­ски­те чер­ти.

Мъ­же­те‚ наб­ра­ли по-мал­ко от 0‚ и же­ни­те‚ наб­ра­ли по­ве­че от 100 точ­ки, са ярко из­ра­зе­ни пред­ста­ви­те­ли на своя пол. На­чи­нът им на мис­ле­не е съот­вет­но “м­но­го мъж­ки” и “м­но­го жен­ски”.

У мъ­же­те‚ наб­ра­ли 60 точ­ки‚ мо­же да се прояв­ява склон­ност към жен­ски тип мис­ле­не; у же­ни­те‚ наб­ра­ли по-мал­ко от 50 точ­ки - към мъж­ки ва­риант на мис­лов­ни­те про­це­си.

Източник: beu.bg