Ако не си планирал успеха, значи си планирал неуспеха си.

(Failing to plan is planning to fail.)

Американска пословица