Надпис върху безплатен вестник:

"Моля, прочетете преди употреба!"