Общо 631 138,28 лева за нуждите на столичното здравеопазване са отпуснати за 2019-а година от Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ), по данни на председателя на Управителния съвет на Фонда, Орлин Алексиев.

Фондът е агенция, създадена през 1994-а година с решение на Столичния общински съвет. Управлява се от Съвет за управлението, който се състои от 14 души – 9 общински съветници, четирима заместник-кмета, определени със заповед на кмета на Столична община и главният изпълнителен директор на Столичната общинска дирекция за приватизация. Председател на Съвета за управление на СОПФ е общинският съветник от ПП ГЕРБ – Орлин Алексиев.

Основната дейност на СОПФ е да акумулира средствата, които са постъпили в следствие на приватизация на общинско имущество. Тези средства се използват за финансиране на проекти и програми, благодарение на които се подобрява облика на град София и се създава среда, която осигурява спокойни условия за живот.

Фондът финансира различни проекти и програми в разнообразни сфери като разпределението на средствата от Фонда по различните структурни дялове е различно всеки път и се определя ежегодно с Годишните програми, които се приемат от Столичния общински съвет. Формирането на процентни дялове е съобразено с приетите от Столичния общински съвет стратегии, програми, инициативи, идеи и други за развитие на столичния град и общината.

Така по данни, предоставени от Орлин Алексиев, за 2019-а година са отпуснати следните средства за столичното здравеопазване:

27 792,46 лв. за ремонт на покрива на Здравната служба в село Волуяк. За закупуване и доставка на 10 неонатологични легла, предназначени за нуждите на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Св. София“, са отделени 15 000 лева. За закупуването на ехографски системи за нуждите на общински лечебни заведения за извънболнична помощ са предоставени 343 700 лева, а за ехограф за нуждите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД – 70 000 лева. 159 645,82 са дадени за доставка и монтаж на асансьорна уредба в „Диагностично-консултативен център XXII-София и 15 000 за предложение за проектиране на нова сграда за здравна служба в село Волуяк.

Финансирането на тези проекти от СОПФ се налага, тъй като основният източник на финансиране на болниците са: договорите с НЗОК – по клинични пътеки и договорите със Столична община за лечебни дейности. Диспансерите се финансират от Столична община чрез договор за субсидия по стандарти, определени от Министерство на здравеопазването.

В стойността на клиничните пътеки не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти, а в същото време в Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки – минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност. Предвид изискванията за санитарно-хигиенно състояние на помещенията е задължително да бъдат заделяни средства за основни ремонти и доставка на медицинска техника и оборудване, съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването критерии и показатели. Същевременно за работещите в София лечебни заведения с държавно и частно участие е необходимо добро оборудване за постигане на адекватно и съвременно лечение, обясни Орлин Алексиев (https://orlinaleksiev.com).