1. През кой век се разпада Стара Велика България?

А) IV век

Б) Vвек

В) VI век

Г) VII век

2. Кой от каменните надписи е от времето на хан/кан Крум?

А) Хамбарлийски

Б) Чаталарски

В) Търновски

Г) Сюлейманкьойски

3. Кое от посочените събития се е случило през IX век ?

А) присъединяването на областта Загоре към България

Б) приемането на учениците на Кирил и Методий в България

В) победата на цар Симеон при Ахелой

Г) въстанието срещу византийската власт, начело с Петър Делян

4. Кой от старобългарските книжовници е автор на „Азбучна молитва“?

А) Черноризец Храбър

Б) Константин Преславски

В) Йоан Екзарх

Г) Климент Охридски

5. Кой от византийските императори е съвременник на българския княз/цар Симеон Велики?

А) Лъв VI

Б) Никифор I

В) Ираклий

Г) Юстиниан II

6. За коя битка се отнася следващият текст?

„И тъй като взел своите войници, върнал се и заобиколил намиращата се на юг... твърде висока планина, наречена Балатиста [Беласица], и ...внезапно с викове и шум се показал от височината в гърба на българите. Уплашени от внезапното му появяване, те ударили на бяг.... Мнозина паднали убити, а още по-голям брой – пленени.... А императорът ослепил пленените българи — около 15 000 както казват, и като заповядал всеки сто ослепени да бъдат водени от едноок...“ Из „История“ на Скилица – Кедрин

А) при Одрин

Б) при с. Ключ

В) при Клокотница

Г) при Ахелой

7. Коя група имена е на владетели, управлявали през периода на Второто българско царство?

А) Борис II, Иван Владислав, Константин ІІ Асен

Б) Гаврил Радомир, Асен І, Иван Срацимир

В) Иван Асен ІІ, Константин Тих, Иван Шишман

Г) Самуил, Георги Тертер, Иван Александър

8. Кое понятие разкрива съдържанието на откъса от „Хроника” на Георги Акрополит?

„Този Слав, имайки в свои ръце силната и почти непристъпна за всички врагове крепост Мелник, бил самостоятелен господар и не се подчинявал на никого от околните владетели.”

А) архонт

Б) деспот

В) кавхан

Г) паша

9. Коя личност е обявена за светец от Българската православна църква, заради отказа му да приеме исляма?

А) св. Иван Рилски

Б) св. мъченик Боян – Енравота

В) св. Гаврил Лесновски

Г) св. Георги Нови Софийски

10. Какъв вид училище е представено в описанието?

„Светски училища, в които преподаването се извършва на български език. При тях децата се делят на отделения в зависимост от тяхната възраст. Един учител отговаря за едно отделение, което е до 30 човека. Първото такова училище е открито от Найден Геров в Копривщица през 1846 година.“

А) взаимно училище

Б) елино-българско училище

В) килийно училище

Г) класно училище

11. При кой владетел се осъществява първото териториално разширение на България на юг от Стара планина?

А) Аспарух

Б) Тервел

В) Кубрат

Г) Крум

12. В кой от каменните надписи се съдържа информация за мирния договор на хан Омуртаг с Византия?

А) Хамбарлийски

Б) Чаталарски

В) Търновски

Г) Сюлейманкьойски

13. В кой вариант всички понятия са свързани с организацията на българската църква през Средновековието?

А) архиепископия, комитат, кавхан, епархия

Б) комит, ичиргубоил, диоцез, епископия

В) патриаршия, диоцез, епископии, епархия

Г) епископии, тема, патриаршия, епархия

14. За кой български книжовник се отнася следното описание?

„…Когато назначиха Климент за епископ, същият благоверен цар Симеон изпрати другаря му………………….да учителства вместо него. Построи манастир – черквата „Светите Архангели“ – при извора на Бялото море (на Охридското езеро) и учителства 7 години…“ Из кратко житие на …………, Х век

А) Константин Преславски

Б) Йоан Екзарх

В) Черноризец Храбър

Г) Наум Мизийски

15. Името на кой български владетел трябва да се постави на празното място в откъса от историческия извор?

„Случи се, че в годините на православния цар .................... в българската земя се появи поп, по име Богомил – по-вярно е да се нарече Богунемил. Той пръв почна да проповядва ерес по българската земя....“ Из „Беседа против богомилите“ от Презвитер Козма

А) Борис I

Б) Владимир Расате

В) Петър I

Г) Симеон

16. На кой ред са представени титли и длъжности, характерни за уредбата на Второто българско царство?

А) севастократор, деспот, велик логотет

Б) деспот, кавхан, севастократор

В) ичиргу боил, велик логотет, кавхан

Г) велик логотет, севастократор, ичиргу боил

17. По време на управлението на кой български владетел започват османските нападения над Балканския полуостров?

А) Михаил III Шишман

Б) Иван Александър

В) Иван Шишман

Г) Иван Срацимир

18. Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно?

А) Стопанското оживление в българските земи променя живота на българите.

Б) В големите градове започва процес на модернизация на начина на живот.

В) Духовното пробуждане на балканските народи настъпва най-рано сред българите.

Г) Голяма част от българите живеят в села и градове и съхраняват традициите си.

19. Написването на коя възрожденска книга е отразено в откъса от следващия документ?

„...И я съставих в манастира Хилендар, при игумена Лаврентия, мой роден брат от една майка и по-стар от мене; той тогава имаше 60 години, а аз - 40. В това време Хилендар даваше данък на турците три хиляди гроша и беше задлъжнял 27 хиляди гроша. И имаше голям смут и несъгласие между братята. Затова не можах да изтърпя това в Хилендар, излязох и дойдох в Изограф и там намерих още сведения и писания за българите. Прибавих и завърших казаните неща..“.

А) „Буквар с различни поучения“ на Петър Берон

Б) „Неделник“ на Софроний Врачански

В) „Житие и страдания грешнаго Софрония“ на Софроний Врачански

Г) „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски

20. Кои две събития, свързани с българската възрожденска култура, са се случили през 1846 г.?

А) открито е първото взаимно училище и е издаден „Неделник“ на Софроний Врачански

Б) отпечатан е „Рибният буквар“ на д-р П. Берон и е открита първата гимназия

В) отпечатан е първият български вестник и е открито класното училище в Копривщица

Г) открити са първите читалища в нашите земи и първото елино-българско училище

Ще намерите отговорите на следващата страница.